Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3322/GB, 19 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:19-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3322/GB

Betreft: [klager] datum: 19 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.K.M. Fritz, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 oktober 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 26 juli 2011 gedetineerd in Nederland. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie De Weg te Amsterdam. Op 22 augustus 2011 is hij geplaatst in de p.i. Lelystad, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager wil graag worden geplaatst in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Klagers verblijf in de p.i. Lelystad komt volgens klager overeen met het verblijf in een h.v.b. Klager heeft een
deel van zijn straf in Duitsland uitgezeten. Als hij direct gedetineerd was geweest in Nederland zou hij al zijn overgeplaatst naar een b.b.i.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is conform het selectieadvies geselecteerd voor een inrichting met een normaal beveiligingsniveau. Uit het selectieadvies blijkt dat klager op de hoogte is
gesteld van het advies en hiermee heeft ingestemd. Klagers bewering dat hij thans feitelijk verblijft in een h.v.b. komt niet overeen met de werkelijkheid. De p.i. Lelystad is in de bestemmingsaanwijzing aangewezen als een gevangenis voor mannen, met
een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau. Indien klager klachten heeft over het regime dan wel over de beschikbaarheid van faciliteiten, dient hij zich te wenden tot de directie van de p.i. Lelystad. Binnen genoemde
inrichting zullen de mogelijkheden tot detentiefasering nader worden onderzocht. Bij navraag bleek dat een aanvraag van klager tot algemeen verlof reeds in behandeling is genomen. Voor informatie over de stand van zaken van klagers detentiefasering
wordt hij verwezen naar het Bureau Selectie- en Detentiebegeleiding van de p.i. Lelystad.

4. De beoordeling
4.1. De p.i. Lelystad is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking
dat eerst de mogelijkheden tot detentiefasering dienen te worden onderzocht alvorens klager in aanmerking kan komen voor plaatsing in een b.b.i. Klagers voorkeur voor plaatsing in een b.b.i. stond bovendien niet in het selectieadvies, waarvan klager op
de hoogte is gesteld en met de inhoud waarvan hij akkoord is gegaan. Verder is de beroepscommissie met de selectiefunctionaris van oordeel dat klager, met betrekking tot klachten over het regime dan wel de beschikbaarheid van faciliteiten in de
gevangenis van de p.i. Lelystad, zich dient te wenden tot de directie van die inrichting. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 19 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven