Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3121/GB, 13 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:13-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3121/GB

Betreft: [klager] datum: 13 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 september 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 27 augustus 2010 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring van de p.i. Krimpen aan den IJssel. Op 22 augustus 2011 is hij geplaatst in de gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel, waar een regime van algehele gemeenschap
geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil geplaatst worden in de gevangenis van de locatie De Schie te Rotterdam. De selectiefunctionaris heeft in haar reactie op bezwaar gesteld dat klager niet geplaatst kan worden in de locatie De Schie, omdat de locatie De Schie langverblijvenden
niet (meer) huisvest. Volgens klager huisvest de locatie De Schie echter wel degelijk langverblijvenden. De selectiefunctionaris heeft vervolgens in haar reactie op beroep gesteld dat de locatie De Schie slechts een beperkte capaciteit voor
langverblijvenden heeft. De beslissing om klager niet in de locatie De Schie te plaatsen is dus gebaseerd op feitelijk onjuiste informatie en kan reeds daarom niet in stand blijven.
De afstand tussen de locatie De Schie en de p.i. Krimpen aan den IJssel is niet groot. De p.i. Krimpen aan den IJssel is echter slecht bereikbaar. Klagers moeder is slecht ter been en daarom kan zij klager niet bezoeken in de p.i. Krimpen aan den
IJssel.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De locatie De Schie heeft slechts een beperkte capaciteit voor langverblijvenden. De p.i. Krimpen aan den IJssel en de locatie de Schie bevinden zich beide in de regio Rotterdam. Eventuele bezoekproblemen zijn inherent aan de detentie. Klager ontvangt
blijkens de bezoekerslijst van de p.i. Krimpen aan den IJssel regelmatig bezoek.
De selectiefunctionaris stelt dat uit geen van de bij haar bekende gegevens blijkt dat er een andere, eventueel medische, reden is voor het niet kunnen ontvangen van bezoek, hetgeen een andere selectiebeslissing tot gevolg zou kunnen hebben gehad.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Klagers stelling dat zijn moeder hem niet kan bezoeken in de p.i. Krimpen aan den IJssel omdat zij slecht ter
been is, is niet feitelijk onderbouwd. Gelet op het vorenstaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden
aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 13 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven