Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2108/GA, 13 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:13-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2108/GA

betreft: [klager] datum: 13 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Zoetermeer,

gericht tegen een uitspraak van 4 juli 2011 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 november 2011, gehouden in de locatie Noordsingel te Rotterdam, is [...], juridisch medewerker bij de locatie Zoetermeer, gehoord.
Klager, die zich inmiddels in de extra murale fase bevindt, is op behoorlijke wijze opgeroepen, maar heeft telefonisch medegedeeld verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager geen vorm van verlof wordt verleend teneinde zijn rijbewijs te halen.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en een tegemoetkoming van € 20,= toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De vertegenwoordiger van de directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager werkt in het kader van zijn detentiefasering bij een externe werkgever. Met deze werkgever heeft de locatie Zoetermeer afspraken gemaakt voor wat betreft de begeleiding en het toezicht van klager en zijn werkzaamheden. Klager is daar permanent
onder toezicht. Zodra er zich iets voordoet wat niet conform de afspraken is, wordt hier direct melding van gemaakt bij de locatie. Een dergelijke afspraak valt niet te maken met een particuliere rijinstructeur. Klager zou derhalve zonder begeleiding
rijlessen moeten krijgen. De vrijhedencommissie heeft aangegeven onvoldoende vertrouwen te hebben in een goede afloop daarvan. Klager is immers eerdere weggelopen uit de extramurale fase van zijn ISD-traject.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt op basis van de stukken en het verhandelde ter zitting vast dat het niet alleen gaat om het afleggen van een rijexamen, maar juist om het volgen van rijlessen teneinde het examen te kunnen halen. Klager verbleef ten tijde van
zijn verzoek in de locatie Zoetermeer, waar hij was teruggeplaatst na een ontvluchting uit de Remise.

Op grond van artikel 21 juncto 30 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting kan aan een gedetineerde verlof worden verleend in verband met studie of vakopleiding. Nog daargelaten de vraag of het volgen van rijlessen hieronder valt, kan
klager
hiervoor geen verlof verleend worden, nu klager hierbij begeleid dient te worden. Voor deelname aan een examen kan slechts toestemming worden verleend als een passend beveiligingsniveau kan worden gewaarborgd.
Nu de beveiliging hiervoor niet gewaarborgd kan worden en in redelijkheid ook niet van de locatie kan worden gevergd bij elke rijles daarvoor zorg te dragen, is de beroepscommissie van oordeel dat voornoemde omstandigheid en het gegeven dat klager
eerder is ontvlucht contra-indicaties vormen voor verlofverlening. Dit rechtvaardigt een afwijzing van klagers aanvraag om incidenteel verlof. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. F.G. Bauduin, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. A.T. van Riet-Bol, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 13 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven