Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4045/GV, 13 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:13-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/4045/GV

betreft: [klager] datum: 13 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 november 2011 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. C.A. Jonkers om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Het algemeen verlof is afgewezen op grond van een negatief advies van het Openbaar Ministerie (OM) en een onaanvaardbaar verlofadres. Klager heeft inmiddels een ander verlofadres bij de
inrichting opgegeven en een nieuwe verlofaanvraag ingediend. De politie heeft contact gehad met de bewoner van het nieuwe verlofadres en die heeft aangegeven klager te willen ontvangen tijdens het verlof. De overige door het OM aangevoerde
weigeringsgronden zijn te algemeen geformuleerd en onvoldoende gemotiveerd.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Het verlof is geweigerd wegens het ontbreken van een aanvaardbaar verlofadres en een negatief advies van het OM. De politie heeft zeer negatief geadviseerd ten aanzien van het
opgegeven verlofadres. De reden hiervoor is het hoge afbreukrisico voor klager en het feit dat de huidige huurder van de woning op het opgegeven adres veelvuldig voorkomt in het systeem van de politie. Het OM heeft negatief geadviseerd ten aanzien van
klagers verlofaanvraag, onder andere wegens het ontbreken van een aanvaardbaar verlofadres.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van het PPC locatie Maastricht heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag, wegens de negatieve externe adviezen van de politie en de advocaat-generaal (AG).
De advocaat-generaal bij het ressortparket te Arnhem heeft negatief geadviseerd, wegens risico van ongewenste confrontatie met slachtoffers van of anderszins betrokkenen bij het door de gedetineerde gepleegde misdrijf, risico op maatschappelijke
onrust,
gevaar voor ernstige verstoring van de openbare orde of het plegen van strafbare feiten en het ontbreken van een aanvaardbaar verlofadres.
De politie heeft zeer negatief geadviseerd ten aanzien van het verlofadres.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 12 jaar met aftrek, wegens moord. Aansluitend dient hij een vervangende hechtenis van 73 dagen op grond van de wet Terwee en een subsidiaire hechtenis van 10 dagen te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke
datum van invrijheidstelling valt op of omstreeks 15 november 2012.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Op grond van artikel 4, aanhef en onder j, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: Regeling) wordt een verlof geweigerd, indien er sprake is van het ontbreken van een aanvaardbaar verlofadres. De politie Utrecht heeft in het
advies
van 23 september 2011 zeer negatief geadviseerd ten aanzien van het door klager in het aanvraagformulier opgegeven verlofadres, wegens het hoge afbreukrisico voor klager en het feit dat de huidige huurder van de woning op het opgegeven adres veelvuldig
voorkomt in het systeem van de politie. Gelet op het vorenstaande kan dit adres dan ook niet worden aangemerkt als een aanvaardbaar verlofadres.

Ten aanzien van het nieuw opgegeven verlofadres heeft de inrichting nog geen reactie gehad van de bewoner en de politie, zodat ten aanzien van dit adres (nog) geen sprake is van een goedgekeurd adres.

De beroepscommissie is van oordeel dat voornoemde omstandigheid een contra-indicatie vormt voor verlofverlening en dat deze een afwijzing van klagers verlofaanvraag rechtvaardigt. Derhalve kan de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van
alle
in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgrond zoals bedoeld in artikel 4 onder j van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris, op 13 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven