Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3279/GA, 13 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:13-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3279/GA

betreft: [klager] datum: 13 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P. Hoogenraad, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 maart 2011, de beroepscommissie vat dit op als een kennelijke schrijf- en/of typefout en leest hiervoor in de plaats: 3 oktober 2011, van de beklagcommissie bij de locatie Torentijd te Middelburg,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Torentijd in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. P. Hoogenraad om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. De beklagcommissie heeft vastgesteld dat de beslissing van de directeur onvoldoende gemotiveerd is. Daarnaast blijkt dat de beslissing van de
beklagcommissie is gedateerd op 7 maart 2011, hetgeen onmogelijk is omdat de beslissing op de verlofaanvraag pas later is genomen. De beslissing van de beklagcommissie is niet gebaseerd op het primaire besluit van de directeur, waarin verlof verlening
werd geweigerd wegens gevaar voor ernstige verstoring van de openbare orde of het plegen van een strafbaar feit, risico van maatschappelijke onrust en risico van confrontatie met de slachtoffers. De beklagcommissie baseert de beslissing echter op het
punt dat klager nog niet in behandeling is. De directeur heeft hierover in zijn beslissing niets vermeld. De beslissing van de beklagcommissie kan niet in stand blijven.

De directeur kan zich vinden in de bestreden beslissing van de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van twee jaar en vijf maanden met aftrek, wegens het plegen van zedenmisdrijven. Klagers einddatum valt op of omstreeks 7 maart 2012.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

De beroepscommissie heeft bij uitspraak van 30 mei 2011 klagers beroep, ingesteld tegen de ongegrond verklaring van zijn beklag betreffende de afwijzing van klagers eerste verzoek om algemeen verlof, ongegrond verklaard (nr. 11/843/GA).

De directeur heeft op 19 juli 2011 klagers verzoek om algemeen verlof afgewezen, wegens gevaar voor ernstige verstoring van de openbare orde of het plegen van strafbare feiten, risico van ongewenste confrontatie met slachtoffers van of anderszins
betrokkenen bij het door de gedetineerde gepleegde misdrijf en risico van maatschappelijke onrust. De officier van justitie van het arrondissementsparket Middelburg heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen verlofverlening wegens de aard van het
gepleegde feit, de recente bestraffing en de positie van de slachtoffers.

De directeur heeft in de beslissing van 19 juli 2011 bovengenoemde weigeringsgronden aangevoerd, maar heeft deze weigeringsgronden niet nader geconcretiseerd. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat de beslissing van de directeur onvoldoende
feitelijk is onderbouwd en geactualiseerd vergeleken met de eerste verlofaanvraag en dat deze niet in stand kan blijven. De uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De directeur zal
worden
opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij vernietigt de beslissing waarover is geklaagd en draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen met
inachtneming van haar uitspraak. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris, op 13 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven