Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2352/GA, 12 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:12-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2352/GA

betreft: [klager] datum: 12 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [...], namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 juli 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie De Tafelberg te Amsterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van genoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het tijdens de disciplinaire straffen hebben moeten luchten in een luchtkooi die niet voldoet aan de eisen.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager maakt aanspraak op een vergoeding omdat hij gedurende 21 dagen, van 8 oktober 2010 tot en met 15 oktober 2010 en vanaf 20 oktober 2010 tot en met 3 november 2010 heeft gelucht in een luchtkooi die niet voldoet aan de vereisten. De beklagrechter
verwijst in zijn uitspraak van 12 juli 2011 naar een uitspraak van de beroepscommissie (10/1846/GA) waarin een tegemoetkoming is toegekend van € 2,50 per onvolwaardige lucht. Klager ziet niet in waarom aan hem een dergelijke vergoeding niet wordt
toegekend. De uitspraak van de beklagrechter dient te worden vernietigd en aanklager dient een tegemoetkoming te worden toegekend van € 52,50.

De directeur heeft zijn standpunt niet toegelicht.

3. De beoordeling
In haar uitspraken heeft de beroepscommissie geoordeeld dat de aparte luchtruimte waar gedetineerden worden gelucht aan wie beperkingen zijn opgelegd niet kan worden aangemerkt als een verblijf in de buitenlucht als bedoeld in artikel 49 van de Pbw.
De wet kent de beroepscommissie niet de bevoegdheid toe om een verbod tot (toekomstig) gebruik van de luchtkooi uit te vaardigen. Benadrukt moet echter worden dat elk gebruik van de luchtkooi bij ongewijzigde omstandigheden in strijd met de wet is. De
omstandigheid dat door de directeur enige financiële tegemoetkoming wordt toegekend maakt dit niet anders. Gelet op het vorenstaande kan de uitspraak van de beklagrechter niet in stand blijven en dient dit onderdeel van het beklag alsnog gegrond te
worden verklaard.
De beroepscommissie zal de tegemoetkoming vaststellen op € 52,50.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 52,50.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 12 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven