Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/1914/GA, 28 januari 2002, beroep
Uitspraakdatum:28-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 01/1914/GA

betreft: [klager] datum: 28 januari 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 19 oktober 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 8 oktober 2001 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Haarlem, unit 1 te Haarlem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 december 2001, gehouden in de p.i. Over-Amstel te Amsterdam, is klager gehoord.
De directeur van het huis van bewaring Haarlem heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering klager te benoemen tot lid van de gedetineerdencommissie (Gedeco).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is voorgedragen voor de Gedeco, maar de directeur heeft geweigerd hem te benoemen. Klager is betiteld als arrogant, maar de directeur heeft geen voorbeelden aangedragen waaruit deze arrogantie blijkt. Verder is men bang dathij niet zal bijdragen aan een goede sfeer. Hij heeft geen verslag van het detentieberaad ontvangen waarin de redenen van de afwijzing zijn besproken.
De weigering is naar het oordeel van klager vooral ingegeven door het feit dat hij in het begin van zijn verblijf in het huis van bewaring Haarlem ongeveer tien klachten bij de beklagcommissie heeft ingediend. Een aantal van dezeklachten zijn gegrond verklaard. Sindsdien is de situatie in het huis van bewaring ook verbeterd.

Indien je als gedetineerde een klacht indient bij de beklagcommissie of de directie of enigerlei wijze tegenwerkt, word je niet benoemd als Gedeco-lid. Op deze manier is de Gedeco een wassen neus.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat de directeur ingevolge paragraaf 5.1 en 5.2 van de huisregels van p.i. Haarlem beslist of een gedetineerde, die is voorgedragen door de Gedeco, wordt benoemd tot lid van de Gedeco.
De directeur heeft de vrijheid om een gedetineerde niet te benoemen tot lid van de Gedeco indien hij onvoldoende vertrouwen in een goede samenwerking heeft.
In het onderhavige geval heeft de directeur besloten om klager, die was voorgedragen door de Gedeco, niet als lid van de Gedeco te benoemen. De directeur heeft het verzoek tot benoeming afgewezen, omdat op de afdeling waar klagerverblijft geen sprake is van een goede sfeer in de relaties tussen gedetineerden, directie en personeel. Verder wordt klager in het detentieberaad omschreven als een arrogante man die zich inzet voor zijn rechten, maar zijn plichtenpas nakomt wanneer het hem past. Hoewel de beroepscommissie er begrip voor kan opbrengen dat klager behoefte voelde aan nadere toelichting aan de hand van concrete voorvallen, kan niet gezegd worden dat de beslissing tot weigeringvan klager als lid van de Gedeco, alle omstandigheden -waaronder de waarneming van de persoon van klager door de beroepscommissie ter zitting- in aanmerking genomen onredelijk of onbillijk is. Het beroep treft derhalve geen doel.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. H.B. Greven en mr. T.M. Halbertsma, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Schoone, secretaris, op 28 januari 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven