Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2798/GM, 13 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:13-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2798/GM

betreft: [klager] datum: 13 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 17 augustus 2011 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 november 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, is gehoord [...], inrichtingsarts van de p.i. Nieuwegein.

Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 13 juli 2011, houdt in dat klagers darmklachten niet adequaat zijn behandeld.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft de klacht als volgt toegelicht.
Op 3 mei 2011 heeft hij gemeld dat hij darmklachten had. Hij is pas op 9 mei 2011 gezien door een verpleegkundige, terwijl hij sinds 7 mei 2011 geen ontlasting meer had. Op 10 mei 2011 kreeg hij twee tabletten Bisacodyl. Dit gaf geen resultaat.
Vervolgens werd ook Movicolon, tien tot vijftien sachets verstrekt en ook dit gaf geen resultaat. Klager heeft weer een sprekersbriefje ingevuld en is op 13 mei 2011 gezien door de plaatsvervangend inrichtingsarts H. die zwaardere medicatie
voorschreef.
Klager wilde naar het ziekenhuis, ook omdat hij diabeet is. Klager had links in de maag vreselijke krampen. X-Praep werd pas de volgende dag verstrekt. Hij heeft dit vier dagen, zelfs tweemaal de maximale dosis van 20 ml. per dag, ingenomen. Hij werd
op
rare tijden wakker, was doodmoe, misselijk en moest overgeven. Hij heeft viermaal een klysma gehad zonder resultaat. Op 20 mei 2011 heeft de spoedarts hem gezien om 22.00 uur. Klager had kramp in zijn onderbuik en ondermaag. Hij is niet naar het
ziekenhuis overgebracht.
Nadat een medegedetineerde was overleden, heeft klager bij de directeur gemeld dat hij al zeventien dagen geen ontlasting had. De directeur schakelde de inrichtingsarts in voor een klysma. Klager stond erop om naar ziekenhuis te worden overgebracht en
dit is geschied op 20 mei 2011. Uit de foto bleek dat de inhoud van zijn darmen zodanig was dat het niet langer had moeten duren, omdat anders de ontlasting oraal naar buiten zou zijn gekomen. Klager is niet opgenomen in het ziekenhuis, maar
teruggestuurd met een recept. De voorgeschreven medicatie was niet in de inrichting aanwezig. Klager verging van de pijn. Om 13.00 uur is hij teruggekeerd in de inrichting en om 15.00 uur is Klean Prep verstrekt. Klager moest dat zelf toebrengen,
terwijl afdeling om 16.30 uur sloot. Hij kreeg twee emmers water en een maatbeker.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen.
Klager is op 1 mei 2011 behandeld door de medische dienst. Hij is op 3 mei 2011 gezien en er heeft een intake plaatsgevonden door de medische dienst. Duidelijk werd bij de intake dat klager een diabetes mellitus patiënt was en psychische problemen in
het verleden heeft gehad. Klager heeft niet aangegeven dat hij darmproblemen had. Klager is aangemeld bij het PMO en het diabetes mellitus protocol is gestart met het opstellen van een risicoprofiel en een aangepast dieet. Zijn medische gegevens zijn
opgevraagd bij zijn eigen huisarts in Nieuwegein, die met vakantie was en niet direct beschikbaar was.
Op 9 mei 2011 heeft klager op het verpleegkundigenspreekuur gemeld een obstipatieprobleem te hebben. Dit zou tijdens detentie in 2008 en 2010 ook een probleem zijn geweest. Bisacodyl is voorgeschreven. Op 10 mei 2011 vond controle door de
verpleegkundige plaats die overleg voerde met de dienstdoende inrichtingsarts en extra laxantia voorschreef: Movicolon en Microlax. Op 11 mei 2011 waren bij controle door de verpleegkundige de klachten niet toegenomen. Wel had klager veel stress voor
zijn rechtszaak. Op 12 mei 2011 vond consult plaats door de inrichtingsarts en zijn de laxantia, X-preap, uitgebreid. Op 13 mei 2010 bij controle door de verpleegkundige was nog geen ontlasting gemeld door klager. Er waren geen alarmsymptomen. Op 16
mei
2011 bij consult door de inrichtingsarts zei klager iets ontlasting te hebben gehad en dat de pijn meeviel. Bij onderzoek was er geen sprake van acute buiksymptomen. Klager had een soepele buik. Plan was om een klysma aan te brengen. Op 17 mei 2011 bij
controle door de verpleegkundige was er geen resultaat op het klysma. Weer geen alarmsymptomen geconstateerd. Op 18 mei 2011 bij consult door de inrichtingsarts was er volgens klager nog geen ontlasting. Bij onderzoek minimaal gespannen buik, matig
ziek. Overleg met JMC. Op 19 mei 2011 heeft het JMC geadviseerd klager eerst naar de spoedeisende hulp te sturen voor een beoordeling. Dit is geschied op 20 mei 201. Op de spoedeisende hulp is een foto gemaakt. Er was geen sprake van een overmatige
defaecatie. In overleg met de spoedeisende hulp is de laxantia gecontinueerd, te weten Movicolon en Kleanprep. Op 23 mei 2011 bij controle door de verpleegkundige meldde klager veel ontlasting te hebben gehad en dat hij zich beter voelde. Op 24 mei
2011
heeft de verpleegkundige het obstipatieprobleem met klager besproken. Op 25 mei 2011 vond een consult door de spoedarts plaats en een consult door de inrichtingsarts. Op 26 mei 2011 vond een consult door de spoedarts plaats in verband met buikkrampen.
Op 27 mei 2011 consult door de inrichtingsarts. Er is een röntgenfoto gemaakt, waaruit geen overmatige defaecatie bleek. Op 1 juni 2011 vond een consult door de spoedarts plaats in verband met buikkrampen. Op 1 juni 2011 had klager een gesprek met het
hoofd van de medische dienst en is hij door de inrichtingsarts doorverwezen naar de MDL-arts. Op 17 juli 2011 vond een consult door de inrichtingsarts plaats en zijn de laxantia aangepast. Op 19 augustus 2011 is een echo gemaakt na consult door de
MDL-arts. Naar het oordeel van de MDL-arts was er geen indicatie voor een colonscopie.
Voor het mengen van Klean Prep en het innemen van vier liter water is er geen medische reden om dit niet op cel te doen. Niet-gedetineerden treffen dit soort voorbereidingen ook thuis.
Een collega van de inrichtingsarts heeft een rectaal touché bij klager gedaan. Niet gebleken is dat klagers overige medicatie van invloed was op zijn darmstelsel.
Een eventuele vrees voor darmkanker is door een spoedarts met klager besproken.

3. De beoordeling
Uit de toelichting van de inrichtingsarts ter zitting, de stukken en met name de medische gegevens volgt dat klager veelvuldig is gezien door de medische dienst en de inrichtingsarts voor zijn darmklachten. Overleg is gevoerd met het JMC, meermalen
heeft een spoedarts klager bezocht. Klager is naar de spoedeisende hulp gebracht, waar een foto is genomen. Zijn medicatie is aangepast, meermalen is een klysma toegepast en klager is doorverwezen naar de MDL-arts die geen indicatie aanwezig achtte
voor
een colonscopie.
Daarbij komt dat klager op 16 mei 2011 en 23 mei 2011 gemeld heeft dat hij zich had kunnen ontlasten.
Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de inrichtingsarts voldoende tijdig en adequaat heeft gehandeld. Het handelen van de inrichtingsarts kan derhalve niet worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde
norm. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.B. de Pauw Gerlings-Döhrn, voorzitter, drs. J.G.J. de Boer en dr. ing. C.J. Ruissen, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 13 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven