Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2972/GM, 13 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:13-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2972/GM

betreft: [klager] datum: 13 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de tandarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Hoogeveen,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 5 september 2011 van de bemiddeling door de tandheelkundig adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Klagers beroep is behandeld ter zitting van de beroepscommissie van 21 november 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel.

Klager heeft afstand van het recht gedaan om ter zitting te verschijnen.

De tandarts verbonden aan de p.i. Hoogeveen heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de tandheelkundig adviseur van 25 juli 2011, houdt in dat klagers gebitsklachten niet adequaat worden behandeld door de inrichtingstandarts.

2. De standpunten van klager en de tandarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht.
Toen zijn verstandskies eruit werd gehaald, brak er een vulling van een kies die voor de verstandkies is geplaatst. Na drie weken had hij nog steeds geen nieuwe vulling.
Op 25 juli 2011 is hij anderhalf uur lang behandeld door de inrichtingstandarts. Hij kan zijn kiezen niet op elkaar zetten en heeft meer last dan tevoren. Klagers gebit ‘gaat naar de klote’.
De tandarts heeft het volgende standpunt ingenomen.
Bij het verwijderen van klagers verstandskies, element 38, brak een vulling los uit de kies die daarvoor staat, element 37. De wond bloedde. Vervolgens is een noodvulling aangebracht. Een definitieve vulling kan alleen in een droge/gedroogde kies
worden
geplakt en kon pas na genezing van de wond worden aangebracht. Kiesbreuk kan optreden bij een niet gezonde kies of een kies die verzwakt is door een zeer grote vulling. Na genezing van de wond bleek bij het aanbrengen van de definitieve vulling
onverwacht dat er veel diepe gaatjes waren. Dat verklaarde ook de breuk. De kies is op twee plaatsen gevuld. De prognose van de kies is niet echt goed. De kies is gerepareerd om extractie te vermijden.
Klager is op 1 augustus 2011 en op 22 augustus 2011 opgeroepen voor uitleg over element 37, maar wilde niet komen. Klager blijft welkom.

3. De beoordeling
Uit de stukken en met name de tandartskaart en de toelichting van de inrichtingstandarts volgt dat bij het trekken van klagers verstandskies een vulling van een daarvoor staande kies los is gegaan. Vanwege een bloeding diende de tandarts te wachten
totdat de wond was genezen en is een noodvulling aangebracht. Vervolgens is bij het aanbrengen van de definitieve vulling gebleken dat klager veel diepe gaatjes had, hetgeen de breuk van de kies verklaarde. De kies is door de tandarts op twee plaatsen
gevuld om extractie te vermijden. Klager is door de tandarts tweemaal opgeroepen voor uitleg over zijn kies, maar heeft geweigerd om in gesprek te gaan met de tandarts.
Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de tandarts juist en adequaat heeft gehandeld. Het handelen van de tandarts kan derhalve niet worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal
ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.B. de Pauw Gerlings-Döhrn, voorzitter, dr. H.J.P. Kroeze en drs. J.G.J. de Boer, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 13 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven