Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4145/GB, 6 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:06-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4145/GB

Betreft: [klager] datum: 6 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 november 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Maashegge te Overloon ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 26 augustus 2011 veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien dagen. Voornoemde uitspraak is op 9 september 2011 onherroepelijk geworden. Op 3 november 2011 is klager opgeroepen zich op 12 december 2011 te melden in de b.b.i. van de
locatie Maashegge. Op 11 november 2011 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 16 november 2011 ongegrond is verklaard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager verzoekt om uitstel van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf. Klager kan zich op 12 december 2011 niet melden in de b.b.i. van de locatie Maashegge in verband met zijn bedrijfsactiviteiten. Klager wil zich graag melden op 5 maart 2012.
Hij
zal zijn bedrijfsactiviteiten dan voor twee weken stopzetten, zodat de schade beperkt zal blijven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft geen bewijsstukken ontvangen inzake het ondernemerschap van klager. Klager heeft op 20 oktober 2011 schriftelijk verklaard dat hij zich zal melden in een b.b.i. Hij heeft derhalve voldoende gelegenheid gehad om maatregelen
gericht op de continuïteit van zijn eventuele bedrijfsactiviteiten te treffen.

4. De beoordeling
4.1. De b.b.i. van de locatie Maashegge is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klagers stelling dat hij zich op 12 december 2011 niet kan melden in de b.b.i. van de locatie Maashegge in verband met zijn bedrijfsactiviteiten is in het geheel niet feitelijk onderbouwd. Zo blijkt onder andere uit niets dat er sprake van is
dat klager een onderneming drijft en dat de bedrijfsactiviteiten van die beweerde onderneming er aan in de weg zouden staan dan klager nu de hechtenisstraf zou ondergaan. De op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris kan derhalve, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Om deze reden dient het beroep ongegrond te worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 6 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven