Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3040/GB, 7 december 2011, beroep
Uitspraakdatum:07-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3040/GB

Betreft: [klager] datum: 7 december 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 september 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 22 juni 2010 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de
penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Volgens klager is zijn gedrag correct. Hij heeft bezwaar ingediend tegen de beslissing omtrent het uitschelden van een medewerker van de p.i. Krimpen aan den IJssel in de werkzaal. Er
hebben volgens klager verder geen noemenswaardige incidenten plaatsgevonden. Klager zou in april 2011 reeds in aanmerking komen voor het volgen van een COVA-training en plaatsing in een b.b.i. Klager heeft aangegeven daartoe bereid te zijn. Volgens
klagers trajectbegeleider, die hem pas na zes weken heeft bezocht, is klager verplicht een COVA+-training te volgen. Omdat deze training inmiddels was gestart, kreeg klager te horen dat er in september 2011 weer een COVA+-training zou plaatsvinden.
Klager ontving onlangs echter een brief van zijn trajectbegeleider waaruit bleek dat er in de regio van Rotterdam op korte termijn geen COVA+-trainingen zullen plaatsvinden. Aangezien het klager onmogelijk wordt gemaakt de COVA+-training te volgen,
laat
de selectiefunctionaris ten onrechte klagers detentiefasering daarvan afhangen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Volgens de toelichting op artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden dient er bij de plaatsing in een b.b.i. naast onder
meer de zwaarte van het delict ook rekening te worden gehouden met de persoonlijkheid van de gedetineerde. Uit het selectieadvies van de p.i. Krimpen aan den IJssel blijkt dat klager zich regelmatig heeft misdragen. Tevens blijkt uit het selectieadvies
dat klager regelmatig heeft verzuimd arbeid te verrichten en weinig inzet toont. In een b.b.i. dient een gedetineerde zich verantwoordelijk te gedragen, in een groep te kunnen functioneren en op een respectvolle manier met medegedetineerden te kunnen
omgaan. Op basis van klagers geschiedenis in detentie wordt hij vooralsnog ongeschikt bevonden voor verblijf in een b.b.i. Als klager de betreffende training met positief gevolg heeft afgerond en zijn gedrag in de toekomst verbetert, kan een
overplaatsing naar een b.b.i. in overweging worden genomen. De selectiefunctionaris heeft vooralsnog geen vertrouwen in een goed verloop van de detentie bij overplaatsing naar een b.b.i.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen naast zelfmelders voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en maatschappelijk
risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.2. In de toelichting op dit artikel (Stcrt. 12 september 2009, nr. 176, p. 9) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een
belangrijke rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de
preventieve hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en
achtergrond van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.3. Uit het selectieadvies van de p.i. Krimpen aan den IJssel komt naar voren dat aan klager verschillende disciplinaire straffen en maatregelen zijn opgelegd en hij negatief gedrag vertoont. Hij gedraagt zich intimiderend en respectloos jegens het
personeel en vertoont claimend gedrag. Uit het TR-plan volgt dat deelname aan een COVA+-training is geïndiceerd. In de onder 3.1. genoemde brief van klagers TR-begeleider staat vermeld dat er in de regio van Rotterdam op korte termijn geen
COVA+-training zal starten, maar er inmiddels wel voldoende kandidaten in de p.i. Krimpen aan den IJssel zijn om aldaar een training te starten. De datum waarop deze training van start zal gaan is nog niet bekend.

Gelet op klagers gedrag in de inrichting waar hij thans verblijft, kan de beslissing van de selectiefunctionaris dat klager vooralsnog niet geschikt wordt bevonden voor plaatsing in een b.b.i. en hij eerst zijn gedrag (onder meer met behulp van de
COVA+-training) dient te verbeteren, niet als onredelijk of onbillijk worden beschouwd.

De beroepscommissie gaat er bij haar beslissing vanuit dat de selectiefunctionaris, zodra klager met goed gevolg de COVA+-training heeft doorlopen, klagers overplaatsing naar een b.b.i. in overweging zal nemen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 7 december 2011

secretaris voorzitter

Naar boven