Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2879/GA, 27 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:27-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2879/GA

betreft: [klager] datum: 27 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

een juridisch medewerker van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel,

gericht tegen een uitspraak van 29 augustus 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur verzocht schriftelijk te reageren op het beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Het beroep is ingesteld door [...], juridisch medewerker bij de p.i. Ter Apel. Artikel 69, eerste lid, van de Pbw bepaalt dat tegen de uitspraak van de beklagcommissie beroep kan worden ingesteld door, voor zover in dezen van belang, de directeur. Deze
kan blijkens artikel 5, tweede lid, van de Pbw ambtenaren en medewerkers machtigen tot uitoefening van de hem bij deze wet gegeven bevoegdheden. Van het bestaan van een machtiging tot het instellen van het onderhavige beroep door de juridisch
medewerker
is niet gebleken. Het beroep zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van C.R.M. Piederiet, secretaris, op 27 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven