Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2946/GB, 28 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:28-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2946/GB

Betreft: [klager] datum: 28 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 september 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie De Schie afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 10 augustus 2004 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager wenst te worden overgeplaatst omdat hij wordt bedreigd door medegedetineerden. Deze medegedetineerden zijn weliswaar intern overgeplaatst, maar klager kan hen nog steeds
tegenkomen
in de gemeenschappelijke ruimtes van de inrichting. Hij heeft het idee dat daarbij zijn veiligheid onvoldoende kan worden gewaarborgd. Verder heeft hij problemen met een aantal dienstdoende inrichtingsmedewerkers in verband met het verstrekken van niet
bij zijn geloof passende voeding. Klager wil worden overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie De Schie in verband met het ontvangen van bezoek. Klager heeft er geen bezwaar tegen dat hij, in verband met een aankomende bestemmingswijziging van de
locatie De Schie, mogelijk binnen afzienbare tijd weer overgeplaatst moet worden naar een andere inrichting. Klager geeft aan bereid te zijn dit risico te lopen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klagers verzoek tot overplaatsing is afgewezen omdat de locatie De Schie binnen afzienbare tijd een bestemmingswijziging zal ondergaan waarbij het aantal
gedetineerden, behorende tot de categorie lang verblijvende, gereduceerd zal worden tot vierentwintig. Indien klager zou worden overgeplaatst naar de locatie De Schie bestaat het risico dat klager, die behoort tot de categorie lang verblijvende
gedetineerden, op korte termijn weer zou moeten worden overgeplaatst naar een andere inrichting. De kans bestaat dat klager in dat geval in een inrichting wordt geplaatst die verder is verwijderd van de woonplaats van zijn bezoekers. Indien de
bestemmingswijziging is doorgevoerd, kan klager aan het einde van het jaar nogmaals een verzoek tot overplaatsing indienen.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat uit
de stukken onvoldoende aannemelijk is geworden dat klagers veiligheid een overplaatsing direct nodig maakt. Verder heeft de selectiefunctionaris aangegeven dat klager eind dit jaar een nieuw verzoek kan indienen. Het beroep zal derhalve ongegrond
worden
verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 28 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven