Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/4152/GB, 25 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:25-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/4152/GB

Betreft: [klager] datum: 25 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 november 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager is op 10 januari 2011 veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien dagen. Voornoemde uitspraak is op 25 januari 2011 onherroepelijk geworden. Op 2 november 2011 is klager opgeroepen zich op 28 november 2011 te melden in de b.b.i. van de
locatie Groot Bankenbosch. Op 11 november 2011, ontvangen op 15 november 2011, heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 16 november 2011 niet-ontvankelijk is verklaard.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 17, tweede lid jo. artikel 61, vijfde lid van de Pbw dient het bezwaarschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissing waarover hij zich wenst te beklagen te worden
ingediend.
Een na afloop van deze termijn ingediend klaagschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de gedetineerde in verzuim is geweest.
De brief waarin klager is opgeroepen zich te melden in de b.b.i. van de locatie Groot Bankenbosch is gedateerd op 2 november 2011. Het bezwaarschrift is gedateerd op 11 november 2011. De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift op15 november 2011
ontvangen.
De brief van 2 november 2011 waarin klager is opgeroepen zich te melden is verstuurd naar het adres dat klager heeft opgegeven in zijn eerdere verklaring van 14 maart 2011. Klager heeft eerst in zijn bezwaarschrift aangegeven dat zijn adres is
gewijzigd. Nu klager de selectiefunctionaris niet eerder heeft bericht over zijn adreswijziging, komt de termijnoverschrijding voor het indienen van het bezwaarschrift voor rekening en risico van klager. Klagers verzuim is derhalve niet verschoonbaar.
De selectiefunctionaris heeft daarom op goede gronden besloten klager niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar. Om deze reden dient klagers beroep ongegrond te worden verklaard.

Ten overvloede merkt de beroepscommissie nog het volgende op. Klager verzoekt om uitstel van de tenuitvoerlegging van zijn detentie om zijn bedrijf ‘te redden’. Nu klager reeds op 14 maart 2011 een verklaring heeft ondertekend waarin hij aangeeft
gevolg
te zullen geven aan een oproep tot melden in een b.b.i. en hem bovendien eerder uitstel is verleend, meent de beroepscommissie dat klager voldoende gelegenheid heeft gehad om te anticiperen op zijn aankomende detentie. Klagers beroep had ook om deze
reden ongegrond moeten worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 25 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven