Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3207/GV, 25 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:25-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3207/GV

betreft: [klager] datum: 25 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.J. Sol, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 september 2011 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Bij de bestreden beslissing is van onjuiste gegevens uitgegaan. Klager had het verlofadres in Heemstede opgegeven bij zijn verzoek tot overplaatsing naar een beperkt beveiligde inrichting met daaraan
gekoppeld het verlenen van regimaire verloven. Klagers verzoek is toen afgewezen, omdat het verlofadres in Heemstede geen aanvaardbaar verlofadres was. Klager heeft derhalve bij zijn verzoek tot algemeen verlof een ander adres opgegeven. De bestreden
beslissing is echter gebaseerd op het verlofadres in Heemstede in plaats van op het verlofadres in Zwanenburg. Tevens is er beslist op subjectieve gronden en niet aan de hand van een objectieve regeling. In de bestreden beslissing is aangegeven dat
slachtofferconfrontatie, gelet op de woonplaats van het slachtoffer, niet uit te sluiten is. Dit geldt echter voor elke afstand in Nederland. Nederland is immers een klein landje. De selectiefunctionaris maakt geen afweging tussen de belangen van
klager
en de belangen van het slachtoffer. Klager heeft in een brief toegelicht dat hij op geen enkele manier contact met het slachtoffer zal zoeken. Uit de beslissing blijkt niet dat met de inhoud van deze brief rekening is gehouden. Er hadden bijzondere
voorwaarden aan het verlof kunnen worden verbonden. De Staatssecretaris heeft bij de afwijzing van het verzoek onvoldoende gemotiveerd aangegeven waarom het advies van het Openbaar Ministerie (OM) gevolgd wordt.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klagers eerdere verzoek tot detentiefasering is afgewezen vanwege het ontbreken van een aanvaardbaar verlofadres. Het adres in Heemstede bevindt zich in de buurt van het
woonadres van het slachtoffer. Het OM is van mening dat slachtofferconfrontatie ongewenst is. Het verlofadres in Zwanenburg wordt, gelet op de afstand tussen Heemstede en Zwanenburg (< 15 km), ook onaanvaardbaar geacht. De Staatssecretaris heeft
geoordeeld dat slachtofferconfrontatie niet ondervangen kan worden door het stellen van bijzondere voorwaarden.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De advocaat-generaal bij het ressortparket te Amsterdam heeft negatief geadviseerd ten aanzien van klagers verlofaanvraag. Het verlofadres in Zwanenburg is in de buurt van Heemstede. Er bestaat derhalve een kans op ongewenste slachtofferconfrontatie.
Indien verlof wordt toegestaan dan dient het verlofadres verder verwijderd te zijn van Heemstede. Tevens dient er een gebiedsverbod voor Heemstede en Haarlem te worden opgelegd. Het verlof moet in eerste instantie van korte duur, dus zonder
overnachting, zijn. De politie heeft geen bezwaar tegen het verlofadres. De vrijhedencommissie van de locatie Westlinge te Heerhugowaard heeft positief geadviseerd ten aanzien van klagers verlofaanvraag. De commissie is van mening dat er een meldplicht
bij de politie dient te zijn en dat er een gebiedsverbod voor Heemstede en Haarlem moet worden opgelegd.

De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van drie jaren en zes maanden met aftrek, wegens poging tot doodslag. Klagers fictieve einddatum valt op of omstreeks 24 september 2012.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Voorop dient te worden gesteld dat bij de beoordeling van verzoeken om algemeen verlof een belangenafweging dient te worden gemaakt tussen het individuele belang van de aanvrager van dat verlof en de algemene belangen van (onder meer) orde, rust en
veiligheid in de samenleving. Confrontatie met het slachtoffer van een delict is één van die (in de wet vastgelegde) algemene belangen. Indien een verlofaanvraag wordt afgewezen op grond van dat gevaar, is het – in het kader van een zorgvuldige
belangenafweging – van belang dat dit gevaar nader feitelijk wordt onderbouwd. Klagers verlofadres ligt op enige afstand van het woonadres van het slachtoffer. Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat de kans op slachtofferconfrontatie niet kan
worden ondervangen door het verbinden van (een of meer) bijzondere voorwaarden aan het verlof. De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing van de Staatssecretaris onvoldoende is gemotiveerd. Het beroep is derhalve gegrond. De Staatsecretaris
zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak en binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan
klager.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 25 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven