Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1778/GA, 25 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:25-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1778/GA

betreft: [klager] datum: 25 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 juni 2011 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, betreffende de afwijzing van klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. J.W.G.M. Kral om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Zowel klager als de directeur hebben hun standpunten, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 13 februari 2012.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers derde verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

De directeur heeft op 18 april 2011 klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen. De beslissing is gebaseerd op het negatieve advies van de Advocaat Generaal (hierna: AG) en een kort voor de
aanvraagdatum van het algemeen verlof aangezegd rapport.

De AG heeft negatief geadviseerd met betrekking tot klagers verlofaanvraag, wegens het gevaar voor ernstige verstoring van de openbare orde of het plegen van strafbare feiten, het risico van ongewenste confrontatie met slachtoffers van of anderszins
betrokkenen bij het door de gedetineerde gepleegde misdrijf en het risico van maatschappelijke onrust. De AG heeft deze weigeringsgronden op 28 februari 2011 aangekruist op een lijst, maar heeft het advies niet nader schriftelijk gemotiveerd. De
beroepscommissie is dan ook van oordeel dat het advies van de AG onvoldoende is onderbouwd.

Ter zitting van de beklagcommissie van 6 juni 2011 heeft de directeur aangevoerd dat aan klager op 6 april 2011 een voorwaardelijke disciplinaire straf van vier dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel is opgelegd, wegens
bedreiging van een personeelslid. Deze straf is opgelegd onder de voorwaarde dat klager in een gesprek met het personeelslid de zaak uitpraat. De beroepscommissie is van oordeel dat het enkele feit dat aan klager in de inrichting een disciplinaire
straf
is opgelegd geen grond vormt voor een weigering van een verlofaanvraag. Afwijzing is daarentegen wel mogelijk indien naar aanleiding van het gedrag van klager in de inrichting sprake is van één van de in artikel 4 van de Regeling tijdelijk verlaten van
de inrichting genoemde situaties. Dit is onvoldoende gebleken.

Gelet op het bovenstaande is de beslissing van de directeur onvoldoende met redenen omkleed en kan deze niet in stand blijven. De uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De directeur zal
worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij vernietigt de beslissing waarover is geklaagd en draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen met
inachtneming van haar uitspraak. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris, op 25 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven