Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/2093/GA, 29 januari 2002, beroep
Uitspraakdatum:29-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 01/2093/GA

betreft: [klager] datum: 29 januari 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 21 november 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van Unit II te Haarlem,

gericht tegen een uitspraak d.d. 5 november 2001 van de beklagcommissie bij de p.i. Midden Holland, locatie Haarlem, Unit II en III, te Haarlem, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, betreffende een disciplinairestraf van 14 dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, wegens klagers weigering mee te werken aan een plaatsing in een isoleercel en het bijten van een personeelslid, welke straf extern ten uitvoer werd gelegdop de landelijke afzonderingsafdeling van de p.i. Nieuw Vosseveld te Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van Unit II te Haarlem om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De uitspraak waarvan beroep is op 5 november 2001 aan klager en de directeur toegezonden. De uitspraak is blijkens telefonische informatie van de inrichting op 12 november 2001 ontvangen. Het beroepschrift dateert van 21 november2001 en is op het secretariaat van de Raad per fax ontvangen op 21 november 2001.
Ingevolge artikel 69, eerste lid, PBW moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van een afschrift van de uitspraak worden ingediend.
Gelet op het vorenstaande heeft de directeur niet tijdig beroep heeft ingesteld. De directeur kan om die reden niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.F. Landman, secretaris, op 29 januari 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven