Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2973/GB, 24 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:24-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2973/GB

Betreft: [klager] datum: 24 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 september 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Alphen aan den Rijn of de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 2 april 2011 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Schutterswei te Alkmaar.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager wil worden overgeplaatst omdat zijn familie hem niet in Alkmaar kan bezoeken. Klagers moeder is erg ziek en kan niet tegen kleine ruimtes. De ruimte voor het ontvangen van bezoek is in de
locatie Schutterswei erg klein. Ook is de reisafstand voor zijn familie te groot. Verder wil klager worden overgeplaatst omdat de locatie Schutterswei geen veiligheidsnetten heeft en zijn cel zich op de derde verdieping bevindt. Als hij wordt geduwd en
valt, is hij dood. Ten slotte wil klager worden overgeplaatst omdat de recreatieruimte zich in de kerk bevindt. Ook heeft hij al drie weken geen imam gezien, terwijl hij moslim is. Laat staan dat hij een gespreksgroep of vrijdagsgebed heeft
meegemaakt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. De overige argumenten die klager aan zijn verzoek tot overplaatsing ten grondslag heeft gelegd vormen volgens de
selectiefunctionaris evenmin selectiecriteria. Klager kan ten aanzien hiervan een klacht indienen bij de commissie van toezicht van de locatie Schutterswei.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat
bezoekproblemen inherent zijn aan het ondergaan van detentie en, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium vormen. Klager, die gedetineerd is voor het parket te Haarlem, heeft niet feitelijk onderbouwd dat het voor zijn moeder of
overige familieleden niet mogelijk is hem in de inrichting waar hij thans verblijft te bezoeken. Ten aanzien van hetgeen klager overigens heeft aangevoerd is de beroepscommissie met de selectiefunctionaris van oordeel dat klager zich tot de
beklagcommissie van de inrichting waar hij thans verblijft dient te wenden. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 24 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven