Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2900/GB, 22 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:22-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2900/GB

Betreft: [klager] datum: 22 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de locatie Esserheem te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 7 oktober 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen. Vanuit deze inrichting is hij op 14 oktober 2011 overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Esserheem te Veenhuizen, waar een
regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager wil worden overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Sittard of de gevangenis van de locatie Roermond omdat zijn familie in Roermond woont. Hij ziet zijn familie op dit moment niet
omdat
de reisafstand voor hen naar Veenhuizen te groot is. Klager kan niet zonder zijn familie.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager heeft een strafrestant van meer dan vier maanden en heeft na de tenuitvoerlegging van zijn vrijheidsstraf geen rechtmatig verblijf in Nederland. Hij komt daarom
in aanmerking voor plaatsing in een VRIS (vreemdelingen in de strafrechtketen)-inrichting. In deze VRIS-inrichting wordt klager voorbereid op zijn terugkeer naar zijn land van herkomst. De locatie Esserheem te Veenhuizen en de penitentiaire inrichting
(p.i.) Ter Apel zijn aangewezen voor de opvang van strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen met een strafrestant van ten minste vier maanden. Klager kan derhalve niet in de inrichting van zijn voorkeur worden geplaatst.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Esserheem is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau. Dit is tevens een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen, als bedoeld in artikel 20b, tweede lid
aanhef en onder a, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Klager behoort tot de categorie van
strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen en heeft een strafrestant van meer dan vier maanden. Voor dergelijke gedetineerden zijn de locaties Esserheem te Veenhuizen en de p.i. Ter Apel bestemd. Bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan op
dit
plaatsingsbeleid een uitzondering worden gemaakt. De selectiefunctionaris heeft hetgeen klager heeft aangevoerd ten aanzien van zijn problemen met het ontvangen van bezoek in redelijkheid niet als dergelijke bijzondere omstandigheden hoeven aan te
merken. Klager heeft immers niet feitelijk onderbouwd dat het voor zijn familie niet mogelijk is hem in de inrichting waar hij thans verblijft te bezoeken. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 22 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven