Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1722/GA, 27 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:27-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Urinecontrole  v

Uitspraak

nummer: 11/1722/GA

betreft: [klager] datum: 27 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 juni 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Westlinge te Heerhugowaard

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 september 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsman mr. L.C. Visser. De directeur van de locatie Westlinge heeft schriftelijk laten
weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een strafcel, wegens een te laag kreatininegehalte in de urine.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager wijst op de verschillende tijdstippen van de informatie ‘Diagnostiek voor u’ van het laboratorium. Het eerste onderzoek heeft
plaatsgevonden op 16 maart 2011 om 9:25 uur. Met betrekking tot het herhalingsonderzoek is het het monster afgenomen op 16 maart 2011 om 15:58 uur. De directeur verwijst naar de informatie van het laboratorium waaruit naar voren komt dat het aanhouden
van eenzelfde afnametijd voor de oorspronkelijke aanvraag en de herhalings- en bevestigingstesten problemen opleveren voor het automatiseringssysteem. Om die reden heeft het laboratorium besloten het herhalingsonderzoek een minuut later in het systeem
te melden. In onderhavige casus is het herhalingsonderzoek niet een minuut later in het systeem aangemeld. De voorschriften in de Regeling urinecontrole penitentiaire inrichtingen (hierna: de Regeling) dienen volgens een eerdere uitspraak van de
beroepscommissie ertoe omeen zorgvuldig onderzoek te waarborgen. Een stelsel van strikte waarborgen dient de betrouwbaarheid van het onderzoek, waartoe ook eventuele vervolgonderzoeken behoren. Een uitleg omtrent de uitslag van een urinecontrole moet
niet nodig zijn. De resultaten van een urinecontrole moeten als zodanig inzichtelijk zijn. Klager heeft niet gefraudeerd. Het lukt hem niet direct om te plassen. Hij moest in een hokje wachten en kreeg twee bekertjes water. Hierna lukte het wel.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommisse stelt voorop dat omtrent de uitslag van een urineonderzoek geen ruimte voor twijfel mag bestaan. De voorschriften van de Regeling strekken ertoe een zorgvuldig en betrouwbaar onderzoek te waarborgen.

Blijkens artikel 3, achtste lid, van de Regeling dient de urine die voor het herhalingsonderzoek wordt gebruikt op hetzelfde moment te worden afgenomen als de urine voor het eerste onderzoek. Klager wijst in beklag en beroep op het verschil in
‘collection sample time’. Voor het herhalingsonderzoek is de ‘collection sample time’ 15:58 uur, terwijl de afnametijd voor het eerste onderzoek plaatsvond om 9:25 uur. Hiermee lijkt in strijd met voornoemd artikel van de Regeling te zijn gehandeld. De
directeur verwijst naar de informatie van het laboratorium. Hieruit komt naar voren dat de afnametijd voor het herhalingsonderzoek vaak niet overeenkomt met de tijd van de oorspronkelijke aanvraag en dat het in het automatiseringssysteem niet mogelijk
is voor de oorspronkelijke aanvraag en de herhalings- en bevestigingsonderzoeken dezelfde afnametijd aan te houden. Voorts vermeldt het bericht van het laboratorium dat, teneinde enige systematiek aan te brengen, ‘vanaf heden’ besloten is het
herhalingsonderzoek ‘een minuut later’ in het systeem aan te melden.

Het bericht van het laboratorium is ongedateerd, doch blijkens de tijdsaanduiding op de fax-verzending is het onderhavige bericht van het laboratorium reeds op 27 februari 2000 en later nog eens in januari 2002 gefaxt. De in beroep namens klager
hieromtrent aangevoerde stellingen zijn door de directeur niet bestreden. De beroepscommissie stelt daarom vast, dat de aangepaste werkwijze van het laboratorium reeds praktijk was op het moment van de afname van de urine op 16 maart 2011. Mitsdien is
voldoende aannemelijk geworden dat de urinecontrole niet overeenkomstig de procedurevoorschriften van de Regeling heeft plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek kunnen derhalve niet dienen ter onderbouwing van de opgelegde disciplinaire straf.
Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie acht een tegemoetkoming aangewezen en stelt deze vast op € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. A.T. Bol en prof. dr. A.M. van Kalmthout, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 27 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven