Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2318/GB, 29 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:29-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2318/GB

Betreft: [klager] datum: 29 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.J.R. Roethof, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 12 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de beslissing haar over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Nieuwersluis te Utrecht ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klaagster is sedert 8 februari 2008 gedetineerd. Zij verbleef in de gevangenis van de locatie P.I.V. Breda. Op 31 mei 2011 is zij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Nieuwersluis, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Op 17
oktober
2011 is zij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Ter Peel te Sevenum, een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen, als bedoeld in artikel 20b, tweede lid onder a van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van
gedetineerden.

3. De standpunten
3.1. Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht. Klaagster is van mening dat de bestreden beslissing in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Klaagster meent dat de bestreden beslissing getuigt van onevenredige
hardheid. De beslissing berust op een kennelijke misslag. Klaagster is nimmer gehoord. De selectiefunctionaris had nader onderzoek moeten (laten) uitvoeren naar hetgeen de overige getuigen in deze zaak hadden kunnen verklaren. Klaagster verzoekt het
beroep gegrond te verklaren en de bestreden beslissing te vernietigen onder toekenning van een redelijke schadevergoeding, kosten rechtens.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klaagster is gesanctioneerd voor het uiten van verbale en fysieke bedreigen jegens een medegedetineerde. De directeur van de locatie P.I.V. Breda heeft klaagster in het kader van de orde en de rust voorgedragen voor overplaatsing naar een andere
inrichting, omdat contact tussen klaagster en de medegedineerde niet uit te sluiten was.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Nieuwersluis is een inrichting voor vrouwen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klaagster, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Blijkens de stukken is klaagster op 26 mei 2011 gesanctioneerd voor het verbaal en fysiek bedreigen van een medegedetineerde. Nu de medegedetineerde als reinigster op de afdeling werkt, kan een confrontatie tussen klaagster en de
medegedetineerde niet worden uitgesloten. De inrichting heeft verzocht om een overplaatsing van klaagster, omdat de orde, rust en veiligheid in de locatie P.I.V. Breda niet meer gewaarborgd kunnen worden. Gelet op het vorenstaande kan de op de onder
3.2
genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 29 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven