Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3138/GB, 30 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:30-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3138/GB

Betreft: [klager] datum: 30 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 september 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsman mr. J. Kral, op 9 november 2011 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie De Kruisberg Doetinchem ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 1 december 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie De Kruisberg Doetinchem. Op 16 september 2011 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie De Kruisberg Doetinchem, waar een
regime van beperkte gemeenschap geldt. Op 22 september 2011 is hij geplaatst in de gevangenis van de locatie De Kruisberg Doetinchem, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is op 15 september 2011 in hoger beroep door het Gerechtshof Arnhem tot een lagere straf veroordeeld dan de straf waartoe klager in eerste aanleg is veroordeeld.
Klager is op 15 september 2011 in afwachting van zijn herselectie overgeplaatst naar het huis van bewaring, omdat hij een tweetal maatregelen in het kader van de wet Terwee opgelegd had gekregen. Klagers strafrestant zou derhalve boven de achttien
maanden uitkomen. De overschrijding van de achttien maanden is echter beperkt. Op 16 september 2011 is bij de ontruiming van klagers cel in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) een mobiele telefoon aangetroffen. Klager ontkent dat deze mobiele
telefoon van hem is. De celdeuren in de b.b.i. staan open en derhalve is het mogelijk dat iemand anders de mobiele telefoon in klagers cel heeft gelegd.
Klager is niet disciplinair gestraft voor de vondst van de mobiele telefoon en de selectiefunctionaris heeft geen zelfstandig onderzoek gedaan naar de vondst van de mobiele telefoon. Klager vraagt zich af wat de beslissing van de selectiefunctionaris
zou zijn geweest als zijn strafrestant minder dan achttien maanden zou bedragen. De vondst van de mobiele telefoon is onvoldoende grond voor een overplaatsing. Namens klager wordt verzocht het beroep alsnog gegrond te verklaren.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft een tweetal vervolgvonnissen ten uitvoer gelegd gekregen, waardoor aanvankelijk werd gedacht dat klagers strafrestant de termijn van achttien maanden ruimschoots zou overschrijden. De overschrijding van de maximale verblijfstijd in de
b.b.i. bleek na telling door de afdeling bevolking van de locatie De Kruisberg Doetinchem mee te vallen. De aanvankelijke grond voor herselectie is hiermee komen te vervallen. Bij de ontruiming van klagers cel in de b.b.i. van de locatie De Kruisberg
Doetinchem is echter een mobiele telefoon aangetroffen. De selectiefunctionaris heeft klager vanwege de vondst van de mobiele telefoon geselecteerd voor de gevangenis. Het bezit van een mobiele telefoon is verboden in de b.b.i. Klager kan zich
kennelijk
niet aan de gemaakte afspraken houden en hij heeft het in hem gestelde vertrouwen geschaad.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen naast zelfmelders voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en maatschappelijk
risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.2. In de toelichting op dit artikel (Stcr. 12 september 2000, nr. 176, p.) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een belangrijke
rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de preventieve
hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en achtergrond van
het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De vondst van de mobiele telefoon in klagers
verblijfsruimte in de b.b.i. van de locatie de Kruisberg Doetinchem vormt een contra-indicatie voor een continuering van klagers verblijf in de b.b.i. Klager ontkent dat deze mobiele telefoon van hem is. Dit laat echter onverlet dat klager
aansprakelijk
is voor de zich in zijn verblijfsruimte bevindende voorwerpen. Het feit dat klager niet disciplinair gestraft is voor de vondst van de mobiele telefoon doet hier niets aan af. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 30 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven