Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3117/GB, 29 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:29-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3117/GB

Betreft: [klager] datum: 29 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 september 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie De Schie te Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 31 juli 2008 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager wil worden overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie De Schie in verband met het ontvangen van bezoek. Volgens klager heeft de selectiefunctionaris onvoldoende rekening gehouden met
zijn
belangen en is de bestreden beslissing onvoldoende gemotiveerd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Klager ontvangt wekelijks bezoek uit Rotterdam. De gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel ligt in die regio. Een
andere reden voor afwijzing van het verzoek van klager is de beperkte capaciteit van de gevangenis van de locatie De Schie. Het feit dat de inrichtingsdirecteur van de gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel een positief advies heeft gegeven doet
volgens de selectiefunctionaris aan zijn beslissing niet af.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat
bezoekproblemen inherent zijn aan het ondergaan van detentie en, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium vormen. De selectiefunctionaris heeft hetgeen klager heeft aangevoerd ten aanzien van zijn problemen met het ontvangen van
bezoek in redelijkheid niet als dergelijke bijzondere omstandigheden hoeven aan te merken. Klager heeft niet feitelijk onderbouwd dat het voor zijn bezoekers onmogelijk is hem in de inrichting waar hij thans verblijft te bezoeken. Overigens blijkt uit
het selectieadvies dat klager niet verstoken is van bezoek. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 29 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven