Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1475/TA, 17 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:17-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1475/TA

betreft: [klager] datum: 17 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van het FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 2 mei 2011 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 september 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, is gehoord namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting, [...], stafjurist bij de inrichting.
Klagers raadsman, [...], heeft bij brief van 5 september 2011 om aanhouding verzocht, omdat hij en klager niet bekend waren met de behandeling van het beroep. De voorzitter van de beroepscommissie deelt mee dat klager tijdig bericht van de datum van de
zitting heeft ontvangen en dat hij er zelf zorg voor dient te dragen dat ook zijn, niet eerder aan de beroepscommissie bekendgemaakte raadsman daarvan op de hoogte is. De behandeling van het beroep wordt dan ook niet aangehouden. Er zal een verslag van
het verhandelde ter zitting worden opgemaakt. Klager en zijn raadsman zijn in de gelegenheid gesteld daarop schriftelijk te reageren, waarbij klager is verzocht aan te geven waarom hij pas twee maanden na ondertekening van de overeenkomst lening reso
geld op 12 augustus 2010 beklag heeft ingesteld. Noch van klager noch van zijn raadsman is een nadere reactie ontvangen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het aanwenden van resocialisatiegeld voor de aanschaf van een koelkast.

De beklagcommissie heeft het beklag gedeeltelijk gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager verblijft thans nog op een behandelingafdeling en er is op korte termijn geen zicht op resocialisatie. De inrichting heeft klager tegemoet willen komen en hem is toegestaan om geld van het resocialisatiegeld op te nemen voor de aanschaf van een
koelkast. Omdat er nog geen zicht is op resocialisatie dient het geleende bedrag van
€ 300,= in termijnen te worden teruggestort. Slechts indien klager op het punt stond op een resocialisatieafdeling te worden geplaatst kan resocialisatiegeld worden aangewend, zonder dat het hoeft te worden teruggestort.

Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De voorzitter van de beroepscommissie constateert dat klager in zijn klaagschrift van 1 november 2010 schrijft dat hij een klacht wil indienen over een gebeurtenis van ongeveer twee maanden geleden. Op 6 oktober 2011 is het verslag van het verhandelde
ter zitting aan klager en zijn raadsman toegezonden, waarbij klager is verzocht aan te geven waarom hij pas twee maanden na ondertekening op 12 augustus 2010 van de overeenkomst lening reso geld beklag heeft ingesteld. Nu klager en zijn raadsman geen
nadere reactie hebben gegeven houdt de beroepscommissie het ervoor dat er geen (te honoreren) reden was voor overschrijding van de in artikel 58, vijfde lid, Bvt genoemde termijn waarbinnen het klaagschrift dient te worden ingediend . De
beroepscommissie zal daarom het beroep gegrond verklaren en klager niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, drs.W.A.Th. Bos en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 17 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven