Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1449/GA, 17 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:17-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1449/GA

betreft: [klager] datum: 17 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Karelskamp te Almelo,

gericht tegen een uitspraak van 10 mei 2011 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 3 oktober 2011, gehouden in de penitentiaire inrichting Hoogeveen, zijn gehoord [...] en [...], respectievelijk plaatsvervangend vestigingsdirecteur en juridisch medewerker bij de locatie De Karelskamp. Hoewel
voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, wegens roken op de afdeling.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het rapport is op ambtseed opgemaakt. Bij de afhandeling van het rapport is de rapporteur nadrukkelijk gevraagd naar de positie van klager tijdens
het roken. Klager bevond zich toen niet in zijn cel maar op de afdeling. De rapporteur gaf verder aan dat zij klager al eerder meerdere malen heeft gewaarschuwd voor het roken in strijd met het rookbeleid. Alleen op cel mag worden gerookt. Het ‘op de
afdeling’ is vakjargon waarmee wordt bedoeld ‘niet op cel, maar elders op de leefafdeling’. De directeur ziet de gegrondverklaring als een aantasting van de beroepseer. De p.i.w.-ers hebben opdracht precies op te schrijven wat er is gebeurd. Klager
bevond zich buiten de cel.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Aan klager is een disciplinaire straf opgelegd van drie dagen opsluiting op eigen cel wegens het op de afdeling roken. Het verslag van 15 april 2011 vermeldt – voor zover hier van belang – hieromtrent het volgende: “E30 [ klager, rsj] ivm roken op de
afdeling ingesloten en een rapport aangezegd. [Klager, rsj] is al eerder door mij ([rapporteur]) hierop betrapt en gewaarschuwd”.

De beroepscommissie is van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat klager op de afdeling en dus niet in zijn cel heeft gerookt. Gelet hierop dient het beroep van de directeur gegrond te worden verklaard. De beroepscommissie zal de uitspraak van de
beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, J. Schagen MA en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 17 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven