Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2648/GB, 15 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2648/GB

Betreft: [klager] datum: 15 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 augustus 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 11 oktober 2010 gedetineerd. Hij verblijft in locatie Zwolle Zuid 1.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager wenst te worden overgeplaatst omdat zijn familie uit Amsterdam hem in Zwolle niet kan bezoeken en Lelystad voor zijn familie beter bereikbaar is. Verder wil klager in een grotere groep zijn
straf uitzitten met mensen met dezelfde interesses.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het is onwenselijk om klager naar de p.i. Lelystad over te plaatsen omdat hij daar waarschijnlijk op een grotere afdeling geplaatst zal worden. Klager is juist geplaatst op een afdeling met extra zorg voorziening (EZV) omdat hij kwetsbaar is, extra
aandacht nodig heeft en meer gemotiveerd moet worden. Klager krijgt thans geen bezoek uit Amsterdam. Het is niet de verwachting dat hij in de p.i. Lelystad wel bezoek zal krijgen omdat dit in reistijd maar een half uur scheelt.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt daarbij in aanmerking dat
bezoekproblemen behoudens bijzondere omstandigheden geen selectiecriterium vormen. Klager heeft onvoldoende feitelijk onderbouwd waarom het voor zijn familie niet mogelijk is hem in de inrichting waar hij thans verblijft te bezoeken en waarom zij hem
in
de p.i. Lelystad wel zouden kunnen bezoeken. Verder wordt hierbij in aanmerking genomen dat klager kwetsbaar is, extra aandacht nodig heeft en meer gemotiveerd moet worden en het derhalve onwenselijk is hem in een grote groep te plaatsen. Het beroep
zal
derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild,
voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in
tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 15 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven