Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1806/GA, 15 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1806/GA

betreft: [klager] datum: 15 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Zwolle,

gericht tegen een uitspraak van 10 juni 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 3 oktober 2011, gehouden in de p.i. Hoogeveen, zijn gehoord klager en namens de p.i. Zwolle, [...], directielid, en [...], juridisch medewerker.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering toestemming te verlenen voor het invoeren van een spelcomputer (X-box).

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard en een tegemoetkoming toegekend van € 25,= op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Gelet op de huidige stand van zaken op het gebied van communicatie en technische ontwikkelingen dient een X-box met een interne harde schijf
aangemerkt te worden als film- en videoapparatuur dan wel communicatie- en zendapparatuur. Door middel van wifi, bleutooth, usb-sticks en dongels is het zeer eenvoudig om een X-box als zodanig te gebruiken. Een X-box is feitelijk een pc. Via
modificaties is het mogelijk om een X-box om te bouwen, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om het Linux besturingssysteem te draaien. Op 16 juni 2011 is er telefonisch contact geweest met de firma [A]. Zij gaven aan dat, gelet op hun manier van
verzegelen, het niet te controleren is of een X-box is omgebouwd of niet. Aldus is het zeer goed mogelijk dat gedetineerden een verzegelde en omgebouwde X-box invoeren. In theorie is dus mogelijk dat gedetineerden kunnen communiceren en zenden met een
X-box.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De door de directeur aangeleverde informatie betreft de X-box 360. Klager wil echter een oudere versie invoeren. Voor uitbreiding van de functies is
randapparatuur nodig. De harde schijf in de X-box gebruikt klager voor muziek en games. Van buitenaf kan alleen muziek op de X-box worden gezet. De X-box herkent geen teksten. De betreffende X-box is in de locatie Zoetermeer gecontroleerd en goed
bevonden.

3. De beoordeling
Ingevolge onderdeel 4.5.1.1 van de Regeling model huisregels is het de gedetineerde niet toegestaan film- en videoapparatuur en zend- en communicatieapparatuur onder zich te houden. De beroepscommissie heeft onder andere in haar uitspraak van 13 maart
2006 met nummer 05/3153/GA bepaald, dat de X-box die niet is uitgerust met een dvd-filmafspeelset niet als film- en videoapparatuur kan worden aangemerkt.
De beroepscommissie stelt vast dat klagers stelling dat hij over een oudere versie van de X-box beschikt, niet is weersproken. Verder is niet komen vast te staan dat de X-box van klager is uitgevoerd met een filmafspeelset. De betreffende X-box is
hierop niet gecontroleerd. De directeur heeft enkel telefonisch contact opgenomen met de firma [A] die dergelijke apparatuur controleert en verzegelt en in algemene zin heeft verklaard dat niet is te controleren of een X-box is omgebouwd of niet.
Onvoldoende aannemelijk is geworden dat de Xbox van klager moet worden gerekend tot de in bovenvermeld artikel van de Regeling model huisregels niet toegestane apparatuur valt.Tegen deze achtergrond zal het beroep van de directeur ongegrond worden
verklaard. De uitspraak van de beklagcommissie zal worden bevestigd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, J. Schagen MA en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 15 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven