Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3394/GB, 21 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:21-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3394/GB

Betreft: [klager] datum: 21 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. I.A. Groenendijk, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 oktober 2011 genomen beslissing van de minister van Veiligheid en Justitie,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De minister heeft klager medegedeeld dat hij zal worden teruggeleid naar de Nederlandse Antillen.

2. Ontvankelijkheid
Klager is door de rechter op de Nederlandse Antillen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht jaar. In het kader van artikel 40 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden is klager op 27 juni 2008 overgebracht naar Nederland
en
ingesloten in een penitentiaire inrichting gericht op de verdere tenuitvoerlegging van de aan hem opgelegde vrijheidsstraf. Klager verblijft thans in de locatie De Schie te Rotterdam. In de brief van 11 oktober 2011 wordt klager medegedeeld dat hij
circa een jaar voor het einde van zijn detentie in Nederland zal worden overgebracht naar de Nederlandse Antillen. Bedoeld zal zijn Curaçao dat sinds oktober 2010 een zelfstandig land binnen het Koninkrijk is.

De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing om klager te laten terugkeren naar Curaçao geen beslissing van de selectiefunctionaris is zoals bedoeld in artikel 72 Pbw waartegen bezwaar of beroep open staat. De Pbw voorziet ook anderszins niet
in
de mogelijkheid hiertegen in rechte op te komen. Klager dient derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 21 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven