Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2599/GB, 15 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2599/GB

Betreft: [klager] datum: 15 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 augustus 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Ooyerhoek Zuthpen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 7 juni 2011 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. van de locatie De Kruisberg Doetinchem. Op 3 augustus 2011 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie Ooyerhoek Zutphen.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager wilde niet overgeplaatst worden. Klager verzoekt om een financiële vergoeding omdat hij in een verkeerde inrichting verblijft. Deze inrichting is slecht voor klager.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De directeur van de locatie de Kruisberg Doetinchem heeft verzocht tot overplaatsing van klager naar een ander h.v.b. alwaar hij op een éénpersoonscel zou kunnen
verblijven. De termijn van de observatieperiode op de inkomstenafdeling liep ten eind en derhalve diende klager intern overgeplaatst te worden. Een gedragsdeskundige heeft vastgesteld dat klager niet op een meerpersoonscel kan verblijven. Derhalve is
het verblijf op een éénpersoonscel geïndiceerd. Klager heeft uitdrukkelijk gesteld dat hij niet geplaatst wil worden op de afdeling Extra Zorg Voorziening, omdat hij niet tussen zedendelinquenten wil verblijven. Klager verzette zich tevens tegen
overplaatsing naar een reguliere afdeling met éénpersoonscellen omdat daar personen verblijven met wie hij aanvaringen heeft gehad tijdens een vorige detentie. Klager kan om deze redenen niet intern overgeplaatst worden in de locatie De Kruisberg
Doetinchem. Klager is overgeplaatst naar de locatie Ooyerhoek Zutphen omdat hij is ingesloten voor het arrondissementsparket Zutphen. Bovendien is klager tijdens een vorige detentie overeenkomstig zijn voorkeur overgeplaatst naar de locatie Ooyerhoek
Zutphen. De overplaatsing van klager naar een inrichting in de regio was, gelet op klagers houding en zijn verzet tegen een interne overplaatsing, de enige oplossing.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van het vonnis in eerste aanleg, tot de categorie gedetineerden voor wier opneming de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. Het is onvoldoende aannemelijk
geworden dat er omstandigheden zijn die aan een verblijf in de locatie Ooyerhoek Zutphen in de weg staan. Gelet op het vorenstaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 15 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven