Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2582/GB, 15 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2582/GB

Betreft: [klager] datum: 15 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 augustus 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn en ook het alternatief van overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zoetermeer afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 2 oktober 2010 gedetineerd. Hij verblijft sedert 1 juni 2011 in de gevangenis van de p.i. Nieuwegein.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klagers familie en vrienden kunnen niet of nauwelijks bij klager op bezoek komen in de p.i. Nieuwegein. Zij kunnen klager wel bezoeken als hij verblijft in de p.i. Alphen aan den Rijn. Klager
begrijpt dat hij niet geplaatst kan worden in de p.i. Alphen aan den Rijn vanwege de nieuwe bestemming van de p.i. Alphen aan den Rijn. Klager verzoekt derhalve om overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zoetermeer. Klager heeft acht maanden
verbleven in de locatie Zoetermeer en hij kreeg toen wekelijks bezoek.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager kan niet overgeplaatst worden naar de p.i. Alphen aan den Rijn omdat in de p.i. Alphen aan den Rijn binnenkort alleen nog gedetineerden kunnen verblijven met een strafrestant van minder dan vier maanden. Klager geeft in zijn beroepschrift aan
dat
hij eventueel ook overgeplaatst zou willen worden naar de locatie Zoetermeer. Deze inrichting heeft slechts vijftien gevangeniscellen. Klager kan niet overgeplaatst worden naar de gevangenis van de locatie Zoetermeer omdat de wachttijd voor plaatsing
in
deze inrichting erg lang is. Klager heeft het aanbod om overgeplaatst te worden naar de p.i. Krimpen aan den IJssel afgeslagen.

4. De beoordeling
Bezoekproblemen zijn in beginsel inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekmogelijkheden kan niet als een dergelijke bijzondere
omstandigheid worden aangemerkt. Derhalve kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep
zal
derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 15 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven