Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2659/GB, 15 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2659/GB

Betreft: [klager] datum: 15 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. D.H. van Elzen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 augustus 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in de omgeving van Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 14 juni 2011 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie de Kruisberg Doetinchem.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager wenst te worden overgeplaatst omdat zijn echtgenote niet in staat is hem met drie jonge kinderen in Doetinchem te bezoeken. Zijn echtgenote woont in Schiedam en is afhankelijk van
het openbaar vervoer. Naar Doetinchem is zij drie en een half uur onderweg. De omstandigheid dat klager zijn echtgenote en kinderen niet of nauwelijks ziet vormt volgens klager een dusdanige bijzondere omstandigheid dat hij dient te worden
overgeplaatst
naar een h.v.b. in de omgeving van Rotterdam. Te meer nu de voorlopige hechtenis nog lang kan duren omdat er bij de behandeling van zijn strafzaak nog tientallen getuigen moeten worden gehoord.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Problemen met het ontvangen van bezoek zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen behoudens bijzondere omstandigheden geen selectiecriterium. Het
bureau selectiefunctionarissen is, gelet op de kosten die het met zich meebrengt, zeer terughoudend in het overplaatsen naar andere huizen van bewaring. Nu klager overgeplaatst wil worden naar een regio die verderaf ligt van de regio waar hij zal
worden
berecht, brengt dit nog meer kosten met zich mee. Klager heeft geen documenten, zoals een medische verklaring, overgelegd waaruit blijkt het voor zijn echtgenote niet mogelijk is hem in Doetinchem te bezoeken.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet in stand blijven. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat klager in afwijking van
het voor de selectie van gedetineerden geldende uitgangspunt dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het arrondissement van vervolging, niet geplaatst is in of nabij
laatstgenoemd arrondissement. Specifieke redenen om klager vervolgens te plaatsen in het h.v.b. in Doetinchem en niet in een h.v.b. dat dichter bij zijn woonplaats ligt, worden door de selectiefunctionaris niet gegeven. Evenmin wordt deugdelijk
gemotiveerd waarom geen rekening gehouden kan worden met de belangen van klager in deze. Daarbij is in dit geval van belang, dat aannemelijk is dat de reisafstand (Schiedam-Doetinchem) per openbaar vervoer voor klagers partner en kinderen niet of
nauwelijks te doen is. Ten slotte is van belang dat niet zonder meer aannemelijk is dat de reisafstand van een dichter bij de woonplaats van klager gelegen h.v.b. naar de regio van berechting (Roermond) zoveel groter is dan die van het h.v.b. in
Doetinchem naar Roermond, dat die tot afwijzing van klagers verzoek zou moeten leiden. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard en de selectiefunctionaris zal worden opgedragen om, met inachtneming van deze uitspraak, een nieuwe beslissing te
nemen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in
tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 15 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven