Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2459/GB, 15 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2459/GB

Betreft: [klager] datum: 15 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.M. Tang, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 25 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de beslissing haar te plaatsen in de gevangenis van de locatie Ter Peel te Sevenum ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klaagster is sedert 7 september 2010 gedetineerd. Zij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Nieuwersluis. Op 22 juli 2011 is zij geplaatst in de gevangenis van de locatie Ter Peel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht. Het is onduidelijk waarom klaagster overgeplaatst dient te worden. De beslissing van de selectiefunctionaris is derhalve onvoldoende gemotiveerd. Klaagster heeft er belang bij gedetineerd te
blijven in de locatie Nieuwersluis omdat klaagster als buitenlandse die de Nederlandse taal nauwelijks machtig is inmiddels haar ‘draai’ heeft gevonden in de locatie Nieuwersluis. De faciliteiten in de locatie Nieuwersluis zijn net zo geschikt als de
faciliteiten in de locatie Ter Peel. Een adequate rechtsbijstandverlening die voor het hoger beroep van klaagster van groot belang is, komt onder druk te staan omdat de afstand tussen het kantoor van klaagsters raadsvrouw en de locatie Ter Peel
aanzienlijk meer bedraagt dan de afstand tussen het kantoor van klaagsters raadsvrouw en de locatie Nieuwersluis. Klaagster wenst teruggeplaatst te worden in de locatie Nieuwersluis.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klaagster is in eerste aanleg veroordeeld en dient derhalve geplaatst te worden in een gevangenis. Klaagster heeft geen familie of sociaal netwerk in Nederland. Het
selectievoorstel van de locatie Nieuwersluis gaf niet aan of klaagster een voorkeur had voor plaatsing in een bepaalde locatie. Op 6 juli 2011 bleek dat er zeven personen op de wachtlijst stonden voor plaatsing in de gevangenis van de locatie
Nieuwersluis. Er was op dat moment geen wachtlijst voor de locatie Ter Peel. De selectiefunctionaris is verantwoordelijk voor een optimale benutting van de landelijk beschikbare gevangeniscapaciteit. De selectiefunctionaris laat zijn keuze daarom vaak
afhangen van de wachtlijsten op het moment van selectie, zeker wanneer iemand geen familie of sociaal netwerk in Nederland heeft. Het gegeven dat klaagster de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig is en haar ‘draai’ inmiddels heeft gevonden in de
locatie Nieuwersluis, is onvoldoende grond om haar voor de locatie Nieuwersluis te selecteren. Het gegeven dat de reisafstand voor de raadsvrouw van klaagster naar de locatie Ter Peel aanzienlijk verder is dan naar de locatie Nieuwersluis is
onvoldoende
reden om klaagster voor de locatie Nieuwersluis te selecteren.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Ter Peel is een inrichting voor vrouwen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klaagster, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking
dat het belang van een goede benutting van de beschikbare celcapaciteit in dit geval zwaarder weegt dan de door klaagster aangevoerde persoonlijke belangen. Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat er omstandigheden zijn die aan een verblijf in de
locatie Ter Peel in de weg staan. Ten aanzien van hetgeen klaagsters raadsvrouw heeft aangevoerd omtrent het onder druk komen te staan van een adequate rechtsbijstandverlening vanwege de grote reisafstand tussen het kantoor van klaagsters raadsvrouw en
de locatie Ter Peel geldt dat de vestigingsplaats van een raadsvrouw geen selectiecriterium vormt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 15 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven