Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1371/TA, 3 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:03-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1371/TA

betreft: [klager] datum: 3 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.P.J. van Riel, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 april 2011 van de beklagcommissie bij het FPC De Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 september 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. B.P.J. van Riel, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch
medewerkster en [...], zorgmanager.
Bij brief van 15 september 2011 heeft de inrichting nadere informatie verstrekt.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de beklagen en de uitspraak van de beklagcommissie
De beklagen, voor zover in beroep aan de orde, betreffen:
a de wijze waarop een kamercontrole heeft plaatsgevonden en de inbeslagname van eigendommen;
b het niet meer functioneren van klagers pc na controle door de inrichting;
c het ten onrechte niet uitbreiden van klagers uitsluitprogramma;
d het controleren van gescreende telefooncontacten door medewerkers.

De beklagcommissie heeft de beklagen onder a, b, c en d ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Na de ontruiming van zijn kamer komt klager zijn persoonlijke spullen tegen op de afdeling en bij medepatiënten. Volgens klager is ook zijn bord bij een medepatiënt aangetroffen. Deze spullen zijn klagers eigendom. Voorts zijn juridische documenten
meegenomen die zien op de beklagprocedures en zijn huidige tbs-status. Deze inbeslagname belemmert zijn juridische situatie. Ook spullen van de bibliotheek (pc-tijdschriften) zijn in beslaggenomen. Ook klagers bord is bij een andere patiënt
aangetroffen. Klager kan zijn juridische documenten niet bij zich houden, want hij moet deze dezelfde dag weer inleveren.
Ten aanzien van onderdeel b merkt klager op dat zijn pc het nog prima deed toen deze ter controle werd meegenomen. Klager stelt dat de pc is open gemaakt en de inrichting ontkent dit. Klagers mentor heeft een e-mail gestuurd dat klagers pc in orde was
op het moment dat deze werd ingeleverd ter controle. Klager zou graag deze e-mail willen ontvangen. Klager heeft zijn pc de avond voor de controle een paar keer aan- en uitgezet. Er waren toen geen mankementen. De pc is uit elkaar gehaald door een
sociotherapeut en deze is niet deskundig.
Ten aanzien van onderdeel c stelt klager dat hij de beklagcommissie alles gedetailleerd heeft uitgelegd. Klager heeft recht op vier uur uitsluittijd.
De door klager opgegeven telefoonnummers waren gescreend. Nodeloos zijn deze nummers, tot drie maal toe, gecontroleerd en dat levert een schending van klagers privacy op.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Conform artikel 4.2.1. van de Huisregels van de Pompekliniek is op 27 augustus 2010 klagers kamer gecontroleerd, omdat zijn kamer chaotisch en onhygiënisch was. Er zijn diverse artikelen in beslag genomen en in totaal zijn 24 inbeslagnamelijsten
gemaakt. Er is alleen een mok van klager op de afdeling teruggevonden en het behandelteam heeft hiervoor zijn excuses gemaakt. Het is de inrichting niet bekend dat ook andere voorwerpen zijn aangetroffen en dit is ook niet tijdens de behandeling van
het
beklag aan de orde geweest.
Om de kamer overzichtelijk te houden is voorts een heel groot pakket papieren in beslag genomen. Klager kan op afspraak zijn stukken inzien, maar klager heeft niet om speciale stukken gevraagd. Het is nooit zo geweest dat klager langere tijd zijn
stukken niet mocht inzien. Thans worden de stukken gefaseerd teruggegeven.
Ten aanzien van b:
Bij brief van 15 september 2011 heeft de inrichting een nadere toelichting gegeven en de betreffende e-mail aan de beroepscommissie toegezonden.
In deze e-mail geeft een personeelslid van klagers afdeling aan dat hij het geratel tijdens het aansluiten van klagers pc in de stafkamer niet heeft gehoord. De juridisch medewerker heeft op 14 september 2011 met dit personeelslid gesproken en hij
heeft
aangegeven dat hij niet steeds in de stafkamer is geweest tijdens het aansluiten van klagers pc en dat hij vermoedelijk om die reden het geratel niet heeft gehoord. Zodra klagers pc bij de technische dienst werd opgestart maakte deze een ratelend
geluid
en was er een hoge pieptoon. Nu deze geluiden al werden waargenomen door een personeelslid vóór het openen van klagers computer kan niet gesteld worden dat klagers moederbord door toedoen van de inrichting defect is geraakt. Volgens de helpdesk kon
dit
mankement ook niet zijn veroorzaakt door het vervoer.
Ten aanzien van c:
Klager verbleef in afzondering in stap 1 met een uitsluittijd van 2 uur. Op 6 november 2010 is klagers uitsluittijd wegens zijn geagiteerdheid en beledigende opmerkingen naar het personeel niet uitgebreid.
Ten aanzien van d:
Regelmatig wordt gecontroleerd of de nummers die gebeld worden nog horen bij de gescreende personen. Dit gebeurt bij alle patiënten. Deze klacht dient niet-ontvankelijk te worden verklaard.

3. De beoordeling
Ten aanzien van a:
Op klagers kamer lag een aanzienlijke hoeveelheid schriftelijke stukken en om de kamer hygiënisch en controleerbaar te houden was ordening van deze stukken noodzakelijk. De beroepscommissie is van oordeel dat er geen redelijk belang was om de
processtukken van klager die betrekking hadden op zijn tbs-status, gezien het bijzondere karakter daarvan, dat opwoog tegen het belang van klager om daar steeds op zijn kamer over te kunnen beschikken, weer in te nemen. Het beroep zal in zoverre
gegrond
worden verklaard. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig om aan klager vanwege de gedeeltelijke gegrondverklaring van het beroep een tegemoetkoming toe te kennen. Zij acht de gedeeltelijke gegrondverklaring van dit klachtonderdeel als voldoende
genoegdoening voor klager.
Voor het overige zal het beroep ongegrond worden verklaard nu de weggehaalde goederen zijn geregistreerd op inbeslagnamelijsten. De uitspraak van de beklagcommissie zal in zoverre worden bevestigd.

Ten aanzien van b:
Uit de stukken en het ter zitting verhandelde is onvoldoende aannemelijk geworden dat klagers computer is beschadigd als gevolg van de controle door de helpdesk. Het beroep zal ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie zal in
zoverre worden bevestigd.

Ten aanzien van c:
Uit de stukken blijkt dat op 1 november 2010 aan klager een maatregel van afzondering is opgelegd. De klacht richt zich niet tegen deze maatregel, maar tegen de uitvoering van het uitsluitprogramma, het zgn. stappenplan, op 6 november 2010. Niet is
gebleken dat een klager toekomend recht is geschonden en klager had niet-ontvankelijk in zijn beklag moeten worden verklaard. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn
beklag verklaren.

Ten aanzien van d:
De beroepscommissie is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat een klager toekomend recht is geschonden. Daarbij merkt de beroepscommissie op dat de inrichting moet kunnen vaststellen of het nummer de gescreende persoon betreft. De
beklagcommissie had klager derhalve niet-ontvankelijk in zijn klacht dienen te verklaren. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond ten aanzien van a voor zover het de hierboven bedoelde processtukken betreft en vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. De beroepscommissie
verklaart het beroep voor wat betreft a voor het overige ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van b ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie ten aanzien van c en d en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in die onderdelen van zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 3 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven