Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1339/TA, 2 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:02-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1339/TA

betreft: [klager] datum: 2 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van het FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 18 april 2011van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 september 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, is gehoord namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting, [...], stafjurist bij de inrichting.
Klagers raadsman, mr. N.A. Heidanus, heeft schriftelijk laten weten dat hij en klager verhinderd zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het gebrek aan geluidsdichte vergader- en/of gespreksfaciliteiten.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In tegenstelling tot hetgeen in het beroepschrift is vermeld is het beroep alleen gericht tegen de klacht betreffende het gebrek aan geluidsdichte vergader- en/of gespreksfaciliteiten.
Klager en een medepatiënt zijn de eersten geweest, die in februari/maart 2010 een klacht hebben ingediend over de geluidsdichtheid van de gesprekskamers van de afdeling. Eerder zijn er nooit klachten geweest. Naar aanleiding van deze klachten zijn de
vertrouwelijke gesprekken over de behandeling in een andere ruimte gehouden. De inrichting heeft vervolgens direct actie ondernomen en een facilitair bedrijf gevraagd de isolatie van de betreffende kamers te verbeteren. Het heeft enige tijd geduurd
voordat door de Rijksgebouwendienst (RGD) toestemming werd gegeven, maar zodra de toestemming was gegeven, is direct begonnen met de verbouwing.
Eerst is de kamer van het afdelingshoofd geluidsdicht gemaakt en toen die kamer voldeed, zijn ook de andere kamers aangepast.

Namens klager is bij brief van 4 september 2011 het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
De inrichting stelt dat zonder toestemming van de Penitentiaire Inrichting Limburg Zuid (P.I.L.Z.) en de RGD geen veranderingen aan de locatie mochten worden aangebracht. In de afgelopen vijf jaren heeft de raadsman regelmatig tbs-gestelden in de p.i.
Overmaze bezocht en in die tijd hebben er steeds ingrijpende verbouwingen plaatsgevonden. De inrichting verschuilt zich (heel) gemakkelijk achter allerlei instanties en doet een soort beroep op overmacht. Geenszins is door de inrichting aannemelijk
gemaakt dat niet binnen een redelijke termijn de noodzakelijke aanpassingen in verband met het waarborgen van de privacy konden worden doorgevoerd. Het beroep dient ongegrond te worden verklaard en aan klager dient een passende tegemoetkoming te worden
toegekend.

3. De beoordeling
Uit informatie van de inrichting is gebleken dat de afdeling Horus, waar klager tijdens zijn beklag verbleef, op 1 februari 2010 in gebruik is genomen. In maart 2010 werd de inrichting pas geattendeerd op het gebrek aan geluidsdichte vergader- en/of
gespreksfaciliteiten. Onweersproken is dat niet eerder over deze kwestie klachten zijn ingediend. Uit de stukken en de toelichting ter zitting is gebleken dat de inrichting met voldoende voortvarendheid heeft gehandeld om de nodige verbeteringen door
te
voeren.
Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 1 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven