Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2556/GB, 1 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:01-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2556/GB

Betreft: [klager] datum: 1 november 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Zwolle Zuid 1 afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 25 maart 2011 gedetineerd. Hij verblijft in het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager wenst te worden gehoord. Klager heeft geen vertrouwen meer in de p.i. Ter Apel. Klager is van mening dat in de p.i. Ter Apel niet serieus met zijn hartklachten wordt omgaan. Klager had op de
intercom gedrukt en na pas na dertig minuten kwam er iemand bij zijn cel. Tevens worden de nachtcontroles door de bewakingsdienst niet goed uitgevoerd.
De fysiotherapeut van klager wil cardio-oefeningen met klager doen, maar daar is nog niets over bekend omdat de medische dienst van de p.i. Ter Apel nog geen actie heeft ondernomen.
Klagers vriendin is verhuisd naar Apeldoorn. Klagers vriendin kan gemakkelijker bij klager op bezoek komen indien klager in de locatie Zwolle Zuid 1 is gedetineerd. Tevens heeft klager problemen met een medegedetineerde.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De directeur heeft aangegeven dat klagers wantrouwen onterecht is. Er wordt serieus omgegaan met klagers hartklachten. De arts van klager is van mening dat de medische dienst zijn werk goed heeft gedaan. Uit een rapportage van de beveiliging blijkt dat
de nachtcontroles goed worden uitgevoerd. Op advies van de medische dienst worden er echter geen nachtcontroles meer uitgevoerd. Op het moment dat klager op de intercom drukte, was er geen sprake van een noodsituatie. Klager heeft er zelf voor gekozen
om zich niet te laten behandelen door de fysiotherapeut.
Klager had problemen met een medegedetineerde. Deze medegedetineerde verblijft inmiddels op een andere afdeling in de p.i. Ter Apel.

4. De beoordeling
4.1. Klager heeft verzocht te worden gehoord. Klager heeft zijn verzoek niet toegelicht. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen. Daarom wordt het verzoek afgewezen.

4.2. Klager stelt geen vertrouwen te hebben in de medische dienst van de p.i. Ter Apel. Uit de brief van de directeur van de p.i. Ter Apel d.d. 3 oktober 2011 komt naar voren dat klagers wantrouwen onterecht is. Het is onvoldoende aannemelijk
geworden dat er omstandigheden zijn die aan een verblijf in de p.i. Ter Apel in de weg staan. Derhalve kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet
als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Derhalve zal het beroep ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 1 november 2011

secretaris voorzitter

Naar boven