Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1573/TB, 31 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:31-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1573/TB

betreft: [klager] datum: 31 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...],

gericht tegen een beslissing van 19 mei 2011 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.
De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft beslist klager ter observatie te plaatsen in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Veldzicht te Balkbrug (hierna: Veldzicht).

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Hij is bij beslissing van 16 maart 2010 in het FPC Oldenkotte te Rekken (hierna: Oldenkotte) geplaatst.
Op 19 mei 2011 is klager tijdelijk geplaatst in Veldzicht.
Bij beslissing van 21 juni 2011 is klager overgeplaatst naar het FPC De Kijvelanden te Poortugaal (hierna: De Kijvelanden).

3. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Aangevoerd is dat klager is gehoord en dat hij geen mening had met betrekking tot de tijdelijke plaatsing in Veldzicht. Dit is niet juist. Klager is niet gehoord en hij was het niet eens met de beslissing. De laatste dagen van klagers verblijf in
Veldzicht waren de behandelaars en klager het eens dat gezocht moest worden naar een andere inrichting, omdat de behandeling in Veldzicht geen vrucht afwierp.
Klager heeft een stoornis in het autistisch spectrum en de expertise van Veldzicht is op dit terrein ontoereikend. Klager kan voor zijn problematiek alleen terecht in het FPC Dr. S. van Mesdag.

Namens de Staatssecretaris is inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Klager is gehoord over de plaatsing in Veldzicht. Aan de beslissing ligt een verzoek tot crisisplaatsing ten grondslag. Uit dit verzoek blijkt dat klagers verblijf in Veldzicht vooral in het teken heeft gestaan van diverse ernstige incidenten, die
hebben plaatsgevonden jegens medewerkers van de kliniek. Toen er een onhoudbare situatie was ontstaan, is verzocht om klager elders op te nemen.
Inherent aan crisisplaatsing is dat deze van tijdelijke aard is. Klagers behandelinhoudelijke argumenten treffen in die zin geen doel, nu deze meer zien op het lange termijnkarakter van de behandeling en niet op deze tijdelijke interventie.
Klager is inmiddels overgeplaatst naar De Kijvelanden, waar hem een nieuwe behandelpoging kan worden geboden.

4. De beoordeling
Klager heeft aangevoerd dat niet zou zijn voldaan aan de hoorplicht.
De beroepscommissie acht dit niet aannemelijk geworden, nu uit het bij de stukken gevoegde hoorformulier gedateerd 19 mei 2011 volgt dat klager op die datum is gehoord met betrekking tot de voorgenomen plaatsing.

Op grond van het bepaalde in artikel 13 Bvt kan de Staatssecretaris ambtshalve of op het verzoek van het hoofd van de inrichting een verpleegde tijdelijk voor een periode van ten hoogste zeven weken ter observatie plaatsen in een andere tbs-inrichting
of een psychiatrisch ziekenhuis, of een inrichting bestemd voor klinische observatie.

Uit de Memorie van toelichting bij artikel 13 Bvt volgt dat deze beslissing ten doel kan hebben te onderzoeken wat de oorzaak is van de gerezen problemen en kan dienen als crisisinterventie. De time-out dient echter primair gericht zijn op het
observeren van de tbs-gestelde. Voorkomen dient te worden dat de tijdelijke plaatsing geen ander doel dient dan de verpleegde gedurende enige tijd uit de betreffende inrichting te verwijderen.
De aanbeveling van de commissie Haars, die de onderbrenging van een verpleegde elders wel geoorloofd achtte als het verblijf van een verpleegde in de inrichting op ernstige bezwaren zou stuiten, is uitdrukkelijk, zoals uit de Memorie van toelichting
blijkt, door de wetgever niet overgenomen.

Volgens de bestreden beslissing is klager op grond van artikel 13 Bvt tijdelijk voor een periode van maximaal zeven weken ter observatie geplaatst in het FPC Veldzicht, welke termijn ten hoogste kon worden verlengd met een periode van vier weken.

Uit de stukken volgt dat in verband met ernstige incidenten in de inrichting FPC Oldenkotte de Staatssecretaris heeft verzocht om klager in het kader van een crisisplaatsing over te plaatsen. De Staatssecretaris heeft aan dit verzoek gevolg gegeven en
klager is tijdelijk geplaatst in Veldzicht. Op de beslissing van de Staatssecretaris wordt als reden voor de tijdelijke plaatsing vermeld dat dit zou zijn ter observatie van klager. Uit de toelichting namens de Staatssecretaris en de overige stukken
volgt echter dat klagers plaatsing geen ander doel had dan hem in verband met geweldsincidenten (tijdelijk) uit de inrichting te verwijderen.

Gelet op de Memorie van toelichting als hierboven vermeld, is de beroepscommissie van oordeel dat de wet (thans) niet de mogelijkheid biedt om een verpleegde enige tijd uit de inrichting te verwijderen zonder dat het doel van de overplaatsing (mede) de
observatie van de verpleegde is. Zij zal het beroep gegrond verklaren. Zij kent klager een tegemoetkoming toe van € 300,= voor de periode die klager ten onrechte in Veldzicht heeft verbleven.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond. Zij bepaalt de aan klager ten laste van de Staatssecretaris toekomende tegemoetkoming op € 300,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter,
mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 31 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven