Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1639/TA, 31 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:31-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Urinecontrole  v

Uitspraak

nummer: 11/1639/TA

betreft: [klager] datum: 31 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van het FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 12 mei 2011 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en het hoofd van de inrichting om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat een vrouwelijke medewerker aanwezig was bij de urinecontrole van 8 december 2010.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van het hoofd van de inrichting en klager
Het hoofd van de inrichting heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In vorige zaken en in de onderhavige zaak is de beklagcommissie door de inrichting onjuist geïnformeerd over de verplichte aanwezigheid van een vrouwelijke medewerker van de medische dienst bij urinecontroles. Het is aan de inrichting te wijten dat op
basis van een verkeerde voorstelling van feiten ook het onderhavige beklag gegrond verklaard is. Zoals in eerdere zaken is ook in de onderhavige zaak slechts door een mannelijke sociotherapeut direct visueel toezicht uitgeoefend op de afname van de
urine van klager. Een vrouwelijke medewerker hield vanachter een gordijn toezicht op de werkwijze van de sociotherapeut, waarbij zij klager niet kon en kan zien. De inrichting heeft dan ook voldaan aan haar inspanningsverplichting als bedoeld in
artikelen 23 en 24 van de Bvt en als bedoeld in de Regeling urineonderzoek verpleegden.

Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Uit artikel 24, tweede lid, Bvt juncto artikel 23, derde lid, Bvt en de Nota van Toelichting op artikel 3, derde lid, van de Regeling urineonderzoek verpleegden volgt dat de afname van urine geschiedt onder direct visueel toezicht van een personeelslid
van, voor zover mogelijk, hetzelfde geslacht als de verpleegde. Hieruit volgt dat de inrichting een inspanningsverplichting heeft.
Zoals de beroepscommissie in een eerdere beroepszaak van het hoofd van de inrichting inzake klager (11/260/TA) heeft overwogen worden de urinecontroles in de inrichting zodanig uitgevoerd dat bij het direct visueel toezicht aan voornoemde
inspanningsverplichting wordt voldaan. De vraag is of de inspanningsverplichting zover reikt dat ook de toezichthouder eveneens (voor zover mogelijk) van hetzelfde geslacht als de verpleegde dient te zijn. Naar het oordeel van de beroepscommissie is
dit
niet het geval. Uit de toelichting namens het hoofd van de inrichting volgt dat de vrouwelijke toezichthouder van de medische dienst geen direct toezicht kan uit oefenen op de verpleegde. Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat
het beroep gegrond is en het beklag ongegrond dient te worden verklaard. Zij beslist als volgt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart , secretaris, op 31 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven