Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2989/GV, 28 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:28-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2989/GV

betreft: [klager] datum: 28 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 12 september 2011 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster alsmede haar raadsvrouw om haar beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klaagsters verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Door en namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht.
In de bestreden beslissing is slechts ingegaan op het functioneren van klaagster in de inrichting waarbij zij gekenschetst wordt als iemand met weinig openheid en ongemotiveerd om iets aan haar persoonlijkheidsproblematiek te doen. Klaagster is
tweemaal
met algemeen verlof gegaan en dat is goed verlopen. Klaagster is van mening dat de bestreden beslissing is gebaseerd op onjuiste gegevens. Het betreffen naar alle waarschijnlijkheid dezelfde gegevens als die inzake het TR-traject. Voor dit traject is
klaagster inmiddels ook afgewezen. Klaagsters handelingen en het delict hebben geen invloed op klaagsters woonomgeving. De enkele weigering om mee te werken aan TR kan geen grond vormen voor het afwijzen van verlof. Klaagster heeft ter aanvulling van
haar beroep een schrijven ingediend met daarbij als aanvulling de afwijzing van haar derde verlofaanvraag genomen door de directeur van de locatie Ter Peel.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klaagster heeft inmiddels tweemaal algemeen verlof genoten. Gelet op artikel 17 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: de Regeling) ligt de beslissingsbevoegdheid niet bij de selectiefunctionaris maar bij de directeur van de
inrichting. Klaagsters derde verzoek om algemeen verlof is dan ook inmiddels doorgestuurd naar de directeur met het verzoek een beslissing te nemen.

Op klaagsters verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Ter Peel heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.

3. De beoordeling
Klaagster ondergaat de tenuitvoerlegging van een schadevergoedingsmaatregel van acht maanden. Aansluitend dienst zij eventueel de tenuitvoerlegging van een schadevergoedingsmaatregel van drie maanden te ondergaan. Klaagsters einddatum valt op of
omstreeks 27 april 2012.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klaagsters derde verlofaanvraag.

Klaagsters derde verzoek om algemeen verlof is ten onrechte door de selectiefunctionaris in behandeling genomen en afgewezen. Op grond van artikel 17 van de Regeling beslist de directeur namens de Staatssecretaris over verzoeken om vervolgverlof. De
directeur neemt een verzoek om vervolgverlof in behandeling nadat de gedetineerde een eerste algemeen verlof heeft verkregen en dit verlof goed is verlopen. Klaagster heeft twee algemene verloven genoten die goed zijn verlopen. Klaagsters derde verzoek
om algemeen verlof is dan ook inmiddels naar de directeur verzonden, die op 11 oktober 2011 een beslissing heeft genomen. Tegen de beslissing van de directeur staat beklag open bij de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard en
de bestreden beslissing zal worden vernietigd. De beroepscommissie ziet geen reden om aan klaagster een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij kent klaagster geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 28 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven