Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1499/GA, 27 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:27-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1499/GA

betreft: [klager] datum: 27 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 mei 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Roermond,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 23 september 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is klager gehoord.
De directeur van de locatie Roermond heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel voor de duur van veertien dagen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager was verrast door de maatregel. Hij vermoedt dat een vechtpartij van maanden eerder de aanleiding is geweest voor oplegging van de maatregel, maar er is geen verslag of iets dergelijks. Alle gedetineerden van de afdeling zijn tegelijkertijd
overgeplaatst, net als klager zelf. Klager is niet gehoord en kon zich niet verdedigen. De maatregel heeft klagers resocialisatieproces vertraagd met acht tot negen maanden. Klager is niet ontvlucht en heeft nimmer een rapport opgelegd gekregen. De
v.i.-datum valt op 11 november 2011 en klager verblijft nu in een beperkt beveiligde inrichting.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 23, eerste lid onder a, van de Pbw, kan de directeur een gedetineerde uitsluiten van deelname aan een of meer activiteiten, indien dit in het belang van de handhaving van de orde of veiligheid in de inrichting dan wel van een
ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming noodzakelijk is. Uit de mededeling van de ordemaatregel van 23 november 2010 volgt dat de ordemaatregel is opgelegd ‘omdat er aanwijzingen zijn (meldingen) dat u betrokken bent bij afpersing van
een
medegedetineerde, manipuleren en bedreigen van meerdere medegedetineerden met fysiek geweld’. Met gelet op het ingrijpende karakter van de afzonderingsmaatregel, is verslaglegging van feiten en/of omstandigheden die aan een dergelijke maatregel ten
grondslag liggen nodig. Die noodzaak is er niet alleen om te kunnen vaststellen welk voorval of voorvallen aan de maatregel ten grondslag ligt of liggen en te toetsen of die/dat voorval(len) voldoende aannemelijk is/zijn en al dan niet voor de
verantwoordelijkheid van de gedetineerde komen, maar eveneens om te kunnen beoordelen of de opgelegde maatregel in de gegeven omstandigheden redelijk en billijk is. Nadere gegevens omtrent het voorval of voorvallen bevinden zich niet in het dossier en
zijn ook bij de behandeling van het beklag of beroep niet anderszins naar voren gekomen. Gelet hierop zal de beroepscommissie het beroep en het onderliggende beklag gegrond verklaren. Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan
zijn te maken, zal de beroepscommissie een tegemoetkoming toekennen. De beroepscommissie zal de tegemoetkoming vaststellen op € 140,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 140,=.

11/1499/GA

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, J.M.L. Pattijn MSM en mr. J.P. Balkema, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 27 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven