Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1342/GA, 27 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:27-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Uitspraak

nummer: 11/1342/GA

betreft: [klager] datum: 27 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.V. van der Bom, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 28 maart 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 september 2011, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. B. Kuppens.
De directeur van de p.i. Alphen aan den Rijn heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting aanwezig te zullen zijn.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de vermissing van klagers computerdiskette.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager mist zijn computerdiskette. Deze diskette mocht klager blijkens een eerdere beslissing van de directeur niet op cel hebben. Klager heeft
deze diskette meegenomen bij zijn overplaatsing naar de p.i. Alphen aan den Rijn. Op de preciosalijst staat de diskette niet vermeld. Echter deze lijst voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. De handtekeningen van klager en een personeelslid
ontbreken. De lijst is niet opgesteld in aanwezigheid van klager, hetgeen wel een vereiste is. Daarom kan deze niet dienen als bewijs voor de stelling van de directeur dat de bewuste computerdiskette niet bij de overplaatsing van klager naar de p.i.
Alphen aan den Rijn is overgebracht.
De suggestie dat klager nimmer over een diskette heeft beschikt klopt niet. In de beklagprocedure, die uiteindelijk heeft geleid tot het beroep met nummer 10/3286/GA heeft klager zich er eerder over beklaagd dat hij de diskette niet op cel mocht
hebben.
De directeur heeft destijds dit verzoek afgewezen in verband met beveiligingstechnische redenen. Dit houdt in dat de diskette wel degelijk in de inrichting aanwezig is geweest. Het thans ingenomen standpunt van de directeur strookt niet met het
destijds
ingenomen standpunt. Klager meent dat de directeur verantwoordelijk kan worden gehouden voor de vermissing van de diskette. De diskette is niet uitgevoerd. Het apparaat dat klager wilde uitvoeren via zijn vorige raadsvrouw heeft geen betrekking op de
diskette. De diskette die op de uitvoerlijst wordt genoemd is van het PDA toestel. Klager heeft de diskette gekregen van de docent onderwijs in de p.i. Lelystad. Klager is op 2 juli 2010 binnengekomen in de inrichting, terwijl de preciosalijst dateert
van een week later op 9 juli 2010.

De directeur heeft hierop gereageerd door te verwijzen naar zijn voor de beklagrechter ingediend verweer.

3. De beoordeling
Klager mist een 3,5 inch diskette met daarop gegevens over zijn strafzaak. Volgens klager bevond de diskette zich in de preciosa. De directeur ontkent dat de betreffende diskette zich in de preciosa heeft bevonden. De diskette is volgens de directeur
op
9 februari 2011 uitgevoerd door de toenmalige raadsvrouw van klager.

De beroepscommissie heeft op 24 mei 2011 met kenmerk 10/3286/GA uitspraak gedaan op een eerder beroep van klager gericht tegen de weigering een diskette op cel te mogen hebben. Het betreft hier volgens klager dezelfde diskette als in onderhavig beroep
aan de orde. Tijdens de behandeling van die zaak was reeds sprake van een vermissing van de diskette. De hieromtrent door klager in het onderhavig beroep naar voren gebrachte stellingen zijn door de directeur niet bestreden. Gelet hierop acht de
beroepscommissie het aannemelijk dat de betreffende diskette zich in de inrichting heeft bevonden en niet in het bezit was van klager.
De directeur verwijst naar een lijst van goederen aangetekend op de preciosalijst van 9 juli 2010 en stelt op grond hiervan dat de diskette zich niet in de preciosa bevond. De betreffende preciosalijst is echter niet ondertekend en bovendien opgemaakt
een week na de binnenkomst van klager in de inrichting op 2 juli 2010. Derhalve kan niet worden uitgesloten dat in de tussengelegen tijd de diskette is verdwenen. De beroepscommissie merkt verder op dat het op de weg van de directeur had gelegen om ter
onderbouwing van zijn stelling een door klager en een personeelslid ondertekende preciosalijst van 2 juli 2010 over te leggen.
Uit de op 9 februari 2011 ondertekende uitvoerlijst blijkt dat een PDA-toestel met een ‘computerdiskette’ is uitgevoerd. Met betrekking tot deze computerdiskette wordt tevens vermeld: ‘zit in toestel’. Ter zitting van de beroepscommissie heeft klager
onweersproken gesteld dat een 3,5 inch diskette niet in een PDA-toestel past. Op grond van dit laatste moet worden aangenomen dat de 3,5 inch diskette ook niet op 9 februari 2011 is uitgevoerd.

De beroepscommissie is, het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien, van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat de diskette tijdens klagers verblijf in de p.i. Alphen aan den Rijn is zoekgeraakt. De directeur kan hiervoor verantwoordelijk
worden gehouden. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard. De uitspraak van de beklagrechter zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een
tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. A.T. Bol en prof. dr. A.M. van Kalmthout, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 27 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven