Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2439/GB, 25 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:25-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2439/GB

Betreft: [klager] datum: 25 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. van Stratum, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 30 september 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel. Op 21 juni 2011 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Dordrecht, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager herkent zich niet geheel in de aan hem gemaakte verwijten. De selectiefunctionaris heeft de rapportages echter als uitgangspunt genomen, terwijl er in beklag nog geen uitspraak is gedaan
over de rechtmatigheid van de aan klager opgelegde disciplinaire straf. Het is onredelijk en onzorgvuldig om de visie van de piw-ers als uitgangspunt te nemen bij de beslissing tot overplaatsing.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De overplaatsing van klager betreft een strafoverplaatsing. Op 13 juni 2011 werd, naar aanleiding van twee rapporten, besloten om klager in de strafcel te plaatsen. De
directie wilde een gesprek met klager voordat hij in de strafcel zou worden geplaatst. Dit gesprek kreeg door toedoen van klager een vervelende wending. Klager begon te schreeuwen, nam een bokshouding aan en riep ‘kom maar op, ik sla jullie verrot’.
Klager is vervolgens op het bureau gesprongen en heeft de PC en de monitor van het bureau geschopt. Het personeel van de p.i. Krimpen aan den IJssel heeft zich toen teruggetrokken. Klager heeft vervolgens de deur gebarricadeerd met een kast en hij
heeft
de kapstok gedemonteerd om daar een wapen van te maken. Het personeel heeft vervolgens gebruik gemaakt van pepperspray om klager onder controle te krijgen.

4. De beoordeling
4.1. De p.i. Dordrecht is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klagers detentie wordt blijkens het selectieadvies van 15 juni 2011 gekenmerkt door ontoelaatbaar gedrag en het overtreden van de regels. Het problematische gedrag van klager heeft geleid tot de oplegging van verscheidene disciplinaire straffen
en ordemaatregelen. De directeur van de p.i. Krimpen aan den IJssel is van mening dat een verdere ongestoorde tenuitvoerlegging van klagers detentie in de p.i. Krimpen aan den IJssel vanwege alle incidenten onmogelijk is. Gelet op het vorenstaande kan
de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Ten overvloede merkt de beroepscommissie op dat indien het beklag uiteindelijk gegrond zou worden verklaard, klager met deze gegrondverklaring bij de selectiefunctionaris een verzoek tot overplaatsing kan indienen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 25 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven