Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2488/GB, 21 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:21-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2488/GB

Betreft: [klager] datum: 21 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.A. Nunnikhoven, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Sittard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 25 juni 2010 gedetineerd. Klager verbleef in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Grave. Op 19 september 2011 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van Unit 6 te Vught, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is nog niet afgestraft en het is nog maar de vraag of dit twee weken na de behandeling van klagers strafzaak bij het Gerechtshof Arnhem op 16 augustus wel het geval is. Het feit dat de
capaciteit voor het onderbrengen van afgestraften in de locatie Sittard binnenkort gereduceerd zal worden, kan derhalve niet aan klager worden tegengeworpen. Klager is van mening dat zijn belangen zwaarder dienen te wegen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is op 3 december 2010 overeenkomstig zijn wens geplaatst in de p.i. Grave.
De p.i. Grave geeft aan dat klager bezoek ontvangt van vrienden en familie. In de p.i. Grave zal de capaciteit voor langverblijvenden, hiermee wordt gedoeld op gedetineerden met een strafrestant van meer dan vier maanden, medio september 2011
gereduceerd worden van 205 cellen naar 32 cellen. Als gevolg daarvan zullen in de maand september veel gedetineerden vanuit de p.i. Grave overgeplaatst moeten worden naar andere inrichtingen. In de locatie Sittard zal de capaciteit voor
langverblijvenden binnenkort gereduceerd worden van 48 cellen naar 15 cellen. Als gevolg daarvan zullen veel gedetineerden vanuit de locatie Sittard overgeplaatst moeten worden naar andere inrichtingen. Klager zal ongetwijfeld een van de gedetineerden
zijn die overgeplaatst dient te worden naar een andere locatie.

4. De beoordeling
Klager heeft een strafrestant van meer dan vier maanden en valt derhalve onder de categorie langverblijvenden. Gelet op het feit dat de capaciteit voor langverblijvenden in de locatie Sittard binnenkort gereduceerd zal worden van 48 cellen naar 15
cellen kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 21 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven