Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2503/GM, 20 november 2011, beroep
Uitspraakdatum:20-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2503/GM

betreft: [klager] datum: 20 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie Zwaag te Hoorn,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 16 juni 2011 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. Ontvankelijkheid
Op grond van artikel 30, tweede lid, van de Pm dient het beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van de mededeling van de medisch adviseur te worden ingediend. De mededeling van de medisch adviseur dateert
van
16 juni 2011. Klagers beroepschrift is gedateerd 2 augustus 2011 en op 5 augustus 2011 op het secretariaat van de Raad ontvangen. Uit het beroepschrift volgt dat klager het afschrift van de mededeling heeft ontvangen en vervolgens de beroepstermijn
heeft overschreden.
Gelet op het vorenstaande heeft klager niet tijdig beroep ingesteld. Klager heeft nog aangevoerd dat hij in verband met ziekte en allerlei zaken die hij moest regelen vanuit het Veiligheidshuis te Maastricht niet in staat is geweest eerder beroep in te
stellen. Nog daargelaten dat de Pm niet in de mogelijkheid van een verschoonbare termijnoverschrijding voorziet, heeft klager zijn stelling onvoldoende aannemelijk gemaakt. Klager kan derhalve niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, dr. ing. C.J. Ruissen en drs. J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 20 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven