Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3324/SGB, 18 oktober 2011, schorsing
Uitspraakdatum:18-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3324/SGB

Betreft: [klager] datum: 18 oktober 2011

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. I.A. Groenendijk, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie De Schie te Rotterdam.

Verzoeker vraagt om schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 11 oktober 2011 waarbij verzoeker is medegedeeld dat hij zal worden teruggeleid naar de Nederlandse Antillen.

De voorzitter heeft kennis genomen van de schriftelijke inlichtingen van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 18 oktober 2011.

1. Ontvankelijkheid
Verzoeker is door de rechter op de Nederlandse Antillen veroordeeld tot een gevangenisstraf. In het kader van artikel 40 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden is verzoeker op 27 juni 2008 overgebracht naar Nederland en ingesloten in een
penitentiaire inrichting gericht op de verdere tenuitvoerlegging van de aan hem opgelegde vrijheidsstraf. Verzoeker verblijft thans in de locatie De Schie te Rotterdam. In de brief van 11 oktober 2011 wordt verzoeker medegedeeld dat hij circa een jaar
voor het einde van zijn detentie in Nederland zal worden overgebracht naar de Nederlandse Antillen. Bedoeld zal zijn Curaçao dat sinds oktober 2010 een zelfstandig land binnen het Koninkrijk is.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is de beslissing om verzoeker te laten terugkeren naar Curaçao geen beslissing van de selectiefunctionaris zoals bedoeld in artikel 72 Pbw waartegen bezwaar of beroep mogelijk is. De Pbw voorziet ook
anderszins niet in de mogelijkheid hiertegen in rechte op te komen. Verzoeker dient derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gegeven door mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris op 18 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven