Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3154/GV, 18 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:18-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/3154/GV

betreft: [klager] datum: 18 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 september 2011 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot incidenteel verlof zonder begeleiding afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers verzoek om incidenteel verlof is kennelijk niet gehonoreerd, want er wordt in de bestreden beslissing niet over gesproken. In plaats van toekenning van incidenteel verlof is er nu begeleid verlof toegekend wat niet hetzelfde is als is
aangevraagd. Klager heeft om incidenteel verlof verzocht van 30 september 2011 tot 1 oktober 2011. In de bestreden beslissing is de datum van dit begeleid verlof overgelaten aan de directeur van de inrichting. De bestreden beslissing is niet, zoals dat
hoort, met redenen omkleed. Het is klager daardoor inhoudelijk onmogelijk gemaakt beroep aan te tekenen.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft om incidenteel verlof verzocht om zijn zieke vader te bezoeken die niet in staat is te reizen. Het verlof is aan klager toegekend, echter wel onder begeleiding van DV&O. Dit gezien de lange duur van klagers detentie. Het Openbaar
Ministerie
(OM) geeft alleen toestemming wanneer het verlof onder begeleiding plaatsvindt. Onduidelijk is nu of het klager er om gaat om zijn vader te bezoeken of om vrijheden te hebben.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de penitentiaire inrichting Ter Apel heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag mits het onder begeleiding plaatsvindt.
Het OM heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag mits het onder begeleiding plaatsvindt.
De medisch adviseur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.

3. De beoordeling
Klager is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar met aftrek. Klager heeft cassatie ingesteld tegen dit arrest. Klagers fictieve einddatum valt op of omstreeks 11 mei 2016.

Op grond van het bepaalde in artikel 25 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: de Regeling) kan verlof worden verleend voor een bezoek aan een niet tot reizen in staan zijnde levenspartner, kind en ouder, indien deze wegens
medische of psychische belemmeringen niet in staat is de inrichting te bezoeken en de gedetineerde gedurende drie maanden niet heeft kunnen ontmoeten. Op grond van artikel 21, tweede lid, van de Regeling kan dit verlof indien nodig onder begeleiding
plaatsvinden. Gelet op de adviezen van het OM en de medisch adviseur heeft de Staatssecretaris kunnen overgaan tot het verlenen van verlof met begeleiding. Hetgeen klager heeft aangevoerd is onvoldoende onderbouwd om tot een ander oordeel te kunnen
leiden. Derhalve kan de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van bc. L.Vis-van Alff, secretaris, op 18 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven