Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1802/GA, 30 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:30-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1802/GA

betreft: [klager] datum: 30 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 mei 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Sittard, voor zover daarbij het beklag ongegrond is verklaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Sittard in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet verstrekken van sportschoenen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard voor zover geen speciale sportschoenen ten behoeve van kunstgras worden verstrekt.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep, zakelijk weergegeven, als volgt toegelicht. Zaalsportschoenen zijn niet geschikt voor het beoefenen van sport op kunstgras. De inrichting moet er voor zorgen dat er
zaalschoenen en kunstgrasschoenen beschikbaar zijn.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. Naar aanleiding van het beklag heeft de inrichting sportschoenen en sportkleding ten behoeve van de gedetineerden aangeschaft. De inrichting is niet gehouden verschillende soorten schoenen aan te bieden.
In de inrichting worden drie sportmogelijkheden aangeboden: fitness, zaalsport en veldsport.

3. De beoordeling
In artikel 48, tweede lid, van de Pbw is bepaald dat een gedetineerde recht heeft op het beoefenen van sport. In artikel 3.3. van de huisregels huis van bewaring versie 2007 is bepaald dat sportkleding en sportschoenen in bruikleen worden verstrekt aan
gedetineerden die hierover niet zelf beschikken. De beroepscommissie oordeelt derhalve dat de directeur heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de
beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld , secretaris, op 30 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven