Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2461/GB, 18 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:18-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2461/GB

Betreft: [klager] datum: 18 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de locatie Torentijd te Middelburg ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 5 oktober 2006 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht. Op 8 juni 2011 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Torentijd, waar een regime van algehele gemeenschap
geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager wenst gehoord te worden. De informatie die verstrekt is door de p.i. Dordrecht is onjuist. De p.i. Dordrecht wil alles voor de buitenwereld verborgen houden. Medewerking aan een overplaatsing
is een jaar lang geweigerd. De overplaatsing van klager naar de locatie Torentijd blijkt een strafoverplaatsing te zijn. Klagers bezoek moet nu twee en een half uur reizen om op bezoek te kunnen komen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager vertoont herhaaldelijk negatief gedrag in de p.i. Dordrecht, waardoor de verhoudingen tussen klager en het personeel zijn verstoord. Klager wordt ervaren als een
zeer moeilijk te bereiken persoon. Klager weigert met het personeel te praten. Klager heeft in de laatste maanden acht rapporten gekregen. Klager wenst overgeplaatst te worden naar de p.i. Veenhuizen of de p.i. Nieuwegein. Indien klager zich positief
gedraagt in de locatie Torentijd dan kan hij zes maanden na zijn plaatsing in de locatie Torentijd een verzoek tot overplaatsing indienen.

4. De beoordeling
4.1. Klager heeft verzocht te worden gehoord. Klager heeft dit echter niet toegelicht en daarom wordt het afgewezen. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen.

4.2. De locatie Torentijd is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.3. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.4. Klagers detentie wordt blijkens het selectieadvies van 1 juni 2011 gekenmerkt door ontoelaatbaar gedrag en het overtreden van de regels. Het problematische gedrag van klager heeft geleid tot de oplegging van verscheidene disciplinaire straffen
en ordemaatregelen. De directeur van de p.i. Dordrecht heeft een verzoek tot overplaatsing van klager naar een gevangenis elders in het land ingediend in verband met de verstoorde verhoudingen tussen klager en het personeel van de p.i. Dordrecht. De
beslissing van de selectiefunctionaris om klager over te plaatsen kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het is echter niet duidelijk geworden of, respectievelijk waarom, bij de
overplaatsing geen rekening is gehouden met klagers voorkeur voor plaatsing in de regio Utrecht. De selectiefunctionaris heeft de beslissing tot overplaatsing van klager naar de p.i. Middelburg derhalve onvoldoende gemotiveerd. Daarom dient de
bestreden
beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor
het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 7 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven