Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0576/GA, 19 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:19-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/576/GA

betreft: [klager] datum: 19 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 januari 2011 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Lelystad,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 juli 2011, gehouden in de locatie Ooyerhoek te Zutphen, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Lelystad.

Bij brief van 12 juli 2011 heeft mr. D. Garé bericht dat klagers raadsvrouw mr. J. Serrarens met vakantie is en dat zij haar zaken waarneemt. Zij heeft verzocht om de behandeling van de zaak aan te houden, omdat zij zich niet in staat acht mr.
Serrarens
in dezen op een adequate manier te vervangen.
Van hetgeen door klager en de directeur ter zitting is aangevoerd is verslag gemaakt. Dit verslag is naar klagers raadsvrouw gezonden en haar is de gelegenheid geboden schriftelijk te reageren. Bij brief van 1 september 2011 heeft de raadsvrouw hiervan
gebruikgemaakt.
Ter informatie heeft de directeur een kopie van het vonnis in kort geding van 4 mei 2011 van de rechtbank Zwolle-Lelystad aan de beroepscommissie toegezonden. De beroepscommissie heeft deze stukken ter kennisname gestuurd aan de raadsvrouw van klager.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft
a de telefoonkosten;
b de kosten van tv-aansluiting;
c het opnemen en afluisteren van klagers telefoongesprekken met zijn advocaat;
d de weigering om shampoo en vitaminepillen in te voeren;
e het insluiten tijdens arbeid en bezoek.

De beklagcommissie heeft het beklag onder c, d en e ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag onder a en b op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ten aanzien van a:
Klager stelt dat bij collect call gesprekken bij aanvang € 3,00 in rekening wordt gebracht. De gesprekken worden vaak afgebroken en klager moet dan opnieuw € 3,00 betalen.
De telefoonkaart van Telio geeft verschillende bedragen aan.
Ten aanzien van b:
Klager betaalt nu € 1,50 voor een tv-aansluiting en de tarieven zijn dus niet voor elke inrichting dezelfde.
Ten aanzien van c:
Personeelslid [A] heeft navraag gedaan bij Telio en daaruit bleek dat door Telio alle gesprekken van gedetineerden, waaronder ook die met een advocaat, worden afgeluisterd en opgenomen. ijdens een collect call gesprek van klager met zijn raadsvrouw,
mr. van der Plas, kwam er een Duitse stem tussendoor. Mr. van der Plas heeft in het Duits gesproken met diegene die het gesprek onderbrak. Later werd de verbinding verbroken. Zij heeft een klacht ingediend bij de Deken.
Ten aanzien van d:
Volgens klager waren de shampoo en de vitaminepillen nog ongeopend bij zijn plaatsing in p.i. Lelystad.
Ten aanzien van e:
Klager heeft last van zijn knie en om de arbeidszaal te bereiken moet hij veel trappen lopen. Ook is het voor klager te lawaaiig op de zaal waar hij tijdens de arbeid met andere arbeidsongeschikte gedetineerden moet verblijven. Klager ontvangt geen
bezoek van familie.

Door de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ten aanzien van a:
De directeur deelt mede dat Telio een Nederlands bedrijf is dat is gevestigd in Duitsland. Telio rekent geen aansluitkosten bij een telefoongesprek. De kosten voor collect call zijn hem niet bekend. De mogelijkheid om collect call te bellen is echter
per 1 januari 2011 afgeschaft. Gedetineerden kunnen maximaal € 35,00 besteden aan telefoonkaarten en dit is voldoende voor gesprekken met familie en de advocaat. Als een gedetineerde te weinig geld heeft om te telefoneren met zijn advocaat zorgt de
inrichting ervoor dat toch contact kan worden opgenomen met de advocaat.
Ten aanzien van b:
De directeur verwijst naar de circulaire van 8 oktober 2009, nr. 5623586/DJI/09, waarin vaste bedragen voor de tv-aansluiting zijn vastgesteld.
Ten aanzien van c:
De directeur neemt alle telefoongesprekken op. Gesprekken met geprivilegieerde personen worden gewist. Indien het beltegoed te laag is wordt de verbinding verbroken.
Ten aanzien van d:
De directeur heeft geen nadere informatie over het al dan niet geopend zijn van de shampoo en de vitaminepillen. Deze goederen stonden overigens niet op de verzendlijst van de vorige inrichting.
Ten aanzien van e:
De directeur stelt dat hij te weinig personeel heeft om gedetineerden die geen bezoek ontvangen andere activiteiten aan te bieden.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd ten aanzien van de klachten onder a en b kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.
Ten aanzien van c:
Uit de stukken blijkt dat de gedetineerdentelefonie per 15 december 2006 is ondergebracht bij de telefoonmaatschappij Telio. De centrale van de inrichting werkt op basis van een zogenoemd voice over internet protocol (VOIP). Het systeem is gekoppeld
aan
een rekening-courant van een gedetineerde. Voor het voeren van een telefoongesprek voert de gedetineerde zijn rekeningnummer en bijbehorende pincode in en de VOIP-controller controleert of de gedetineerde voldoende saldo heeft. De VOIP-controller
controleert aan de hand van zogenoemde witte en zwarte lijsten of het door de gedetineerde gekozen telefoonnummer daadwerkelijk gebeld mag worden. De witte lijst vermeldt de telefoonnummers die vanuit de p.i. gebeld mogen worden en de zwarte lijst
vermeldt de nummers die verboden zijn. De p.i. heeft ook een lijst van geprivilegieerden, waarop telefoonnummers van bijvoorbeeld advocaten staan vermeld, zodat kan worden voorkomen dat een telefoongesprek van de gedetineerde met zijn advocaat wordt
opgenomen. De gedetineerde dient zelf aan de p.i. opgave te doen van telefoonnummers van geprivilegieerden door middel van het invullen van een formulier.
Gelet op de stukken, het verhandelde ter zitting en het voorgaande is de beroepscommissie van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat klagers telefoongesprekken met zijn advocaat zijn afgeluisterd. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.
Ten aanzien van d:
Thans is niet meer vast te stellen of de shampoo en de vitaminepillen geopend dan wel ongeopend waren op het moment van ontvangst in de p.i. Lelystad. De beroepscommissie zal het beroep derhalve ongegrond verklaren.
Ten aanzien van e:
Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat klager voldoende alternatieven worden geboden voor de voor arbeid en bezoek bestemde uren. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 19 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven