Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2457/GB, 11 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:11-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2457/GB

Betreft: [klager] datum: 11 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. V.P.J. Tuma, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Middelburg afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 29 juni 2010 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie De Boschpoort te Breda.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klagers verzoek is afgewezen omdat klager recentelijk voor hetzelfde verzoek is geplaatst in de locatie De Boschpoort. Dit is echter onjuist. Klager is vanuit het huis van bewaring van de p.i.
Alphen aan den Rijn geplaatst in de locatie De Boschpoort in verband met de uitspraak van de rechtbank Den Haag.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is recentelijk voor hetzelfde verzoek geplaatst in de locatie De Boschpoort. Klager wenste in de locatie De Boschpoort geplaatst te worden in verband met het ontvangen van bezoek. Klager heeft na een verblijf van vier weken in de locatie De
Boschpoort een verzoek tot overplaatsing naar de p.i. Middelburg ingediend. Gezien klagers zeer recente plaatsing in de locatie De Boschpoort is overplaatsing op dit moment niet aan de orde.

4. De beoordeling
4.1. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat klager
recentelijk overeenkomstig zijn wens is geplaatst in de locatie De Boschpoort. Klager verzoekt om overplaatsing naar de p.i. Middelburg omdat zijn zwager gedetineerd is in de p.i. Middelburg. Klagers schoonzus kan de kinderen van klager meebrengen als
zij op bezoek gaat bij klagers zwager. Dit is onvoldoende zwaarwegend om klager zo kort na zijn plaatsing in de locatie De Boschpoort over te plaatsen naar de p.i. Middelburg. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 11 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven