Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2009/GM, 30 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:30-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2009/GM

betreft: [...] datum: 30 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen tandheelkundig handelen door of namens de inrichtingstandarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Breda,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 21 juni 2011 van de bemiddeling door de tandheelkundig adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De beroepscommissie hield zitting op 16 september 2011 in de p.i. Vught. Hoewel voor klaagsters vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft zij daarvan geen gebruik gemaakt.
Klaagsters raadsvrouw, mr. S.J. Paans, heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen. De inrichtingstandarts verbonden aan de p.i. Breda is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de tandheelkundig adviseur betreft de weigering een blijvende kroon te plaatsen.

2. De standpunten van klaagster en de inrichtingstandarts
Klaagster heeft het volgende aangevoerd. Zij heeft in anderhalf jaar zes maal een nieuwe zogenaamde kroon gekregen. Ten tijde van het beroep liep zij al drie weken voor schut met een gat in haar gebit. Zij heeft ook een kroon welke 25 jaar geleden al
geplaatst is en nog nooit is afgebroken.
Namens klaagster is verzocht om aanhouding van de zaak in verband met een afspraak van klaagster met de reclassering op het tijdstip van de behandeling van de zaak.
Klaagsters raadsvrouw heeft schriftelijk nog de volgende gronden aangevoerd.
Klaagster heeft diverse problemen gehad met de composietkronen die zijn geplaatst. Dit blijkt ook uit de afsprakenkaart van de tandarts. Nu deze kronen niet bleken te voldoen had het op de weg van de tandarts gelegen een andere oplossing te zoeken. Te
meer nu klaagster voor haar detentie al kronen bij haar eigen tandarts had besteld, maar niet in de gelegenheid is gesteld deze (op eigen kosten) te laten plaatsen. Dat het niet in het verstrekkingenpakket van Veiligheid en Justitie zit gaat niet op,
nu
klaagster niet eens is voorgesteld dit op eigen kosten te laten doen. Tevens blijkt daaruit dat klaagster in iedere geval twee maal een antibioticakuur heeft gehad in verband met ontstekingen.

De inrichtingstandarts heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de tandheelkundig adviseur, niet nader toegelicht. Dit standpunt luidt als volgt.
Klaagster heeft al vanaf het begin aangegeven dat zij kronen in het front wil. Aan haar is steeds uitgelegd dat dit binnen justitie niet mogelijk is. Ze heeft slechts één keer antibiotica gehad vanwege Endo 11.

3. De beoordeling
Ten aanzien van het verzoek om aanhouding van de behandeling van de zaak wordt opgemerkt dat de beroepscommissie zich op basis van de stukken voldoende voorgelicht acht over de zaak en wijst het verzoek om aanhouding derhalve af.
De beroepscommissie overweegt voorts dat een kroon zoals door klaagster gewenst is niet valt binnen het verstrekkingenpakket van Veiligheid en Justitie. Daarbij mag worden aangenomen dat een noodkroon zoals bij klaagster is geplaatst, toereikend zal
zijn.
De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de inrichtingstandarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 van de Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve
ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, H.J.P. Kroeze en J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 30 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven